Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cíle a zaměření práce

Cíle práce

Cíle bakalářské/diplomové práce se odvíjejí od jejího zaměření:

 • práce orientovaná na řešení problému z praxe
 • práce orientovaná na rozvoj vybrané části teorie.

V případě aplikačně orientované práce má práce část jednak teoretickou (maximálně ½ práce), ve které jsou shrnuty a zpřehledněny teoretické přístupy k dané problematice a část praktickou, ve které aplikujete teoretické poznatky na řešení konkrétního problému. Diplomová práce se liší od bakalářské složitostí zvoleného problému.

V případě odborné či vědecké práce je cílem/účelem práce nejen shrnout a popsat teoretické přístupy, ale obohatit teorii o další teoretické poznatky, vytvořit metodickou pomůcku, apod. Tento typ práce je častější u diplomových prací.

Předpokladem zpracování bakalářské/diplomové práce je vždy zpracování tématu adekvátní domácí i zahraniční literatury.
V prakticky orientované práci prokazujete schopnost:

 • definovat problém a jeho souvislosti (co je řešeným problémem, co už není, jaké jsou jeho vlastnosti a příznaky, tj. proč je to problém),
 • přehledně shrnout dosavadní poznatky k tématu z literatury s přihlédnutím k řešenému problému a případně je jasně vyložit,
 • třídit, analyzovat, syntetizovat a interpretovat empirické údaje získané vlastním výzkumem,
 • aplikovat teoretické poznatky na řešení praktického problému (specifikace současného světového poznání v oblasti řešení tohoto problému, možné metody řešení a jejich stručný popis),
 • vyvodit z praktického řešení obecná doporučení, příp.
 • navrhnout vlastní řešení (např. software).

Bakalářská i diplomová práce musí vyústit nejen v hodnocení dosažení stanovených cílů, ale též v jasné specifikaci Vašeho vlastního přínosu ke zkoumané/řešené problematice (podrobněji viz kap. Hodnocení).

Zaměření práce

Téma bakalářské/diplomové práce vyberte buď z nabídky katedry nebo navrhněte téma vlastní (nutné je schválení příslušným pedagogem). Zaměření práce je třeba volit tak, aby odpovídalo odbornému zaměření katedry a studovanému studijnímu programu/oboru.
Oblasti zaměření práce na KSA:

 • aplikovaná informatika, zejm. se zaměřením na podporu rozhodování, práce se znalostmi,
 • systémové vědy, teorie systémů, kybernetika – s ohledem na aplikace v informatice,
 • informační management, znalostní management, vztah k ICT a jejich řízení, informační věda,
 • případně jiné transdisciplinární či interdisciplinární přístupy, které navazují na oborovou působnost katedry.