Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Formulace zadání

Tvorbě vlastního odborného textu předchází příprava konkrétního plánu jednotlivých kroků a činností. Z plánu by mělo být Vám i vedoucímu práce jasné: téma, zvolené paradigma, vymezení cílů, metody zpracování a získávání dat, možnosti interpretace výsledků, popřípadě jejich očekávaný význam.
Rozdíl mezi tématem a názvem práce:

  • Téma zastřešuje řadu dílčích témat, problémů, apod.
  • Název práce je výstižný, terminologicky přesný, jasný, jednoznačný, slovně úsporný a vyjadřuje obsah práce.

Po volbě tématu je třeba si zodpovědět tyto otázky:

  • Čím je téma zajímavé/důležité/obohacující pro studovaný obor?
  • Jak je téma zastoupeno v odborné literatuře?
  • Jaké problémy bude práce popisovat/objasňovat?
  • Jaké hlavní a vedlejší cíle analýza přinese – co bude výsledkem a smyslem úsilí? (Smyslem není poukazovat a popisovat samozřejmosti, ale objasňovat vztahy mezi jevy, vysvětlovat je na základě různých teorií, systematizovat je a komentovat na základě vlastních zkušeností a znalostí).

Při zpracování úvodního „miniprojektu“ pamatujte také na definici pojmů, metody, časový harmonogram a literaturu:

  • K teoretické části patří odborné definice užívaných pojmů v kontextu daného vědního oboru (sémantický aspekt pojmů, který se může v různých kontextech měnit).
  • Volba metod (technik) má význam pro představu, jak se získanými daty bude dále nakládáno, jakým statistickým nebo interpretačním procedurám budou podrobeny. (Práce často hýří barevnými grafy, tabulkami, apod., avšak dochází k mylné interpretaci dat, opomíjení hledání vztahů a příčin nebo jsou jevy pouze popsány).
  • Časový harmonogram (viz dále)
  • Literatura – ke zpracování „miniprojektu“ a dále doplněné v rámci přípravy práce

Výstupem této etapy je jasný plán a vyplněný formulář “Návrh zadání bakalářské práce, resp. Návrh zadání diplomové práce, který Vám odsouhlasí vedoucí práce.

Vedoucí práce poté založí zadání práce v systému ISIS.