Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Hodnocení BP/DP

Hodnocení má dvě základní roviny – formální a věcnou.

Hodnocení formálních náležitostí práce

 • Má práce předepsanou strukturu a rozsah?
 • Je text strukturovaný do kapitol, kapitoly číslované dle příslušné ČSN, každá kapitola začíná na nové stránce, texty odstavců běžného textu jsou patkovým písmem?
 • Jsou v textu použity vysvětlující tabulky a obrázky? Mají tyto tabulky a obrázky popisky (číslované popisky typu Obrázek 1 – Výskyt vlkodlaků na Kamčatce)? Je na konci práce uveden seznam obrázků vč. čísel stránek?
 • Je z textu patrné, co je autorovou myšlenkou a co převzaté? Jsou citace korektní? Je použitá literatura správně odkazována (dle příslušné ČSN)? Je na konci práce seznam literatury (dle příslušné ČSN)? (Pokud není v práci korektně citováno, jsou převzaté texty bez citování, obrázky bez uvedení zdroje, apod. – porušujete autorský zákon a jedná se o tzv. plagiát, který bude dále řešen před disciplinární komisí fakulty.)

Hodnocení věcných náležitostí práce

 • Je shrnutí srozumitelné a výstižné?
 • Je řešený problém dobře specifikován a vymezen?
 • Je srozumitelně popsán současný stav poznání v problémové oblasti?
 • Jsou specifikované alternativní metody řešení relevantní a úplné (nebyla vynechána některá z důležitých možností řešení?)
 • Je kritické zhodnocení a zdůvodnění jasné, věcné, a srozumitelné?
 • Je z textu jasně patrný přínos autora? Jsou z textu jasně patrné autorovy myšlenky?
 • Jsou učiněné závěry formulovány, jasně, přehledně, srozumitelně a s vazbou na předchozí částí práce?
 • Působí práce jako konzistentní celek?
 • Pokud lze v práci použít mezinárodní uznávané přístupy, metody, metodiky – jsou použity či je zdůvodněno, proč nebyly použity? Pokud je těchto přístupů více, je zdůvodněn výběr? (vztahuje se např. na práce typu hodnocení webů, apod.)

Jak poznáte kvalitní práci

Kvalitní práce splňuje tato kritéria:

 • Dobře strukturovaná práce, s dobře vymezenou problémovou oblastí a jasně specifikovanými cíli práce.
 • Z práce je patrný dobrý přehled autora o informačních zdrojích k tématu včetně zahraničních knih a článků v odborných časopisech.
 • Autor v práci prokáže schopnost aplikovat teoretické poznatky na konkrétní problémovou situaci.
 • Autor je schopen kriticky zhodnotit navržené řešení a popisuje jeho možná omezení. Je schopen uvažovat o alternativních řešeních a jejich souvislostech.
 • Jsou použity jasné a srozumitelné formulace, vysvětlující obrázky a tabulky.
 • Závěry jsou srozumitelné a výstižné a navazují na předchozí text práce.
 • Na konci práce je uvedeno zhodnocení dosažení cílů práce.
 • Práce splňuje požadované formální náležitosti, podkladová literatura je korektně citována, jsou jasně patrné vlastní myšlenky autora.
 • Přínos autora je z textu a ze závěru práce jasně patrný.
 • Práce má vynikající jazykovou úroveň.

Jak poznáte nekvalitní práci

Splnění jednoho z uvedených kritérií obvykle znamená, že práce je nekvalitní:

 • Z práce není patrný přínos autora.
 • Jsou pochybnosti, zda je podkladová literatura korektně citována.
 • Není dosaženo cílů práce.
 • Závěry nenavazují na předchozí text práce, či nejsou v souladu s cíli práce.
 • Práce je špatně strukturovaná, není patrné, jak se která kapitola vztahuje k cílům práce.
 • Špatná jazyková úroveň práce.