Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postup při výběru a zadávání

Předběžný výběr tématu

Minimálně 4 měsíce před plánovanou obhajobou práce se seznamte s vypsanými tématy prací, ze kterých si vyberte své téma. Témata vypisovaná katedrou jsou dostupná v ISISu. Můžete též (po dohodě s pedagogem) navrhnout vlastní téma bakalářské práce, vycházející z Vašich předchozích teoretických nebo praktických prací/zkušeností. Téma by mělo odpovídat odbornému zaměření katedry a studijního oboru (viz kap. Zaměření práce).
Termíny pro obhajoby bakalářských prací jsou červen, září a leden. Práce je nutné odevzdat cca měsíc před plánovanou obhajobou, konkrétní termín pro odevzdání je vždy vypsán na stránkách katedry (v aktualitách a termínech).

Konzultace s vedoucím práce

K bakalářské/diplomové práci si vybíráte z katedry vedoucího práce, což je pedagog, který metodicky vede zpracování práce. Odpovědnost za výsledný „produkt“ je ovšem vždy na Vás, pedagog je v roli průvodce. Vedoucí práce tedy není např. povinen číst všechny verze vaší práce nebo dokonce opravovat Vaše gramatické chyby.
Před konzultací s pedagogem, který povede vaši práci, je nutné promyslet a písemně zpracovat:

  • Definici problému – popis problémové situace, kterou budete v práci řešit (co je problém, proč je to problém, proč je třeba ho řešit).
  • Cíl práce a její přínos (kam posunete zpracováním bakalářské/diplomové práce řešení problému); jaké hlavní a vedlejší cíle analýza přinese – co bude výsledkem a smyslem úsilí (smyslem není popisovat samozřejmosti, ale objasňovat vztahy mezi jevy, vysvětlovat je na základě různých teorií, systematizovat je a komentovat na základě vlastních zkušeností a znalostí). Kompilace zahraničních zdrojů do českého textu není přínosem!
  • Přehled informačních zdrojů ke zpracování práce (knihy, články z odborných časopisů, www stránky atd.) – je zkoumaná oblast dostatečně pokrytá informačními zdroji?
  • Předběžnou strukturu práce (hrubou osnovu). Práce bývá rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části si připravíte metody pro řešení problému v praktické části. Práce obvykle obsahuje v první kapitole odborné definice používaných pojmů.
  • Název práce – výstižný, terminologicky přesný. (Rozdíl mezi tématem a názvem: téma zastřešuje řadu dílčích témat, problémů, apod., zatímco název práce je výstižný, terminologicky přesný, jasný, jednoznačný a slovně úsporný.)

Pokud uvažujete o zpracování BP/DP v konkrétní organizaci, máte domluveno téma, obsah a máte předběžný souhlas organizace? Poskytne Vám organizace informace?

Plán práce

Tvorbě vlastního odborného textu tedy předchází příprava konkrétního zevrubného plánu jednotlivých kroků a činností. Je to „miniprojekt“ bakalářské/diplomové práce, ze kterého by mělo být vám i vedoucímu práce jasné téma, zvolené paradigma, vymezení cílů, metody zpracování a získávání dat, možnosti interpretace výsledků, popřípadě jejich očekávaný význam. Kvalita miniprojektu svědčí o vašem zájmu věnovat se zvolenému tématu s plným nasazením (do jisté míry je i zárukou kvalitní práce).