Cíle a zaměření práce

Cíle práce

Cíle bakalářské/diplomové práce se odvíjejí od jejího zaměření:

V případě aplikačně orientované práce má práce část jednak teoretickou (maximálně ½ práce), ve které jsou shrnuty a zpřehledněny teoretické přístupy k dané problematice a část praktickou, ve které aplikujete teoretické poznatky na řešení konkrétního problému. Diplomová práce se liší od bakalářské složitostí zvoleného problému.

V případě odborné či vědecké práce je cílem/účelem práce nejen shrnout a popsat teoretické přístupy, ale obohatit teorii o další teoretické poznatky, vytvořit metodickou pomůcku, apod. Tento typ práce je častější u diplomových prací.

Předpokladem zpracování bakalářské/diplomové práce je vždy zpracování tématu adekvátní domácí i zahraniční literatury.
V prakticky orientované práci prokazujete schopnost:

Bakalářská i diplomová práce musí vyústit nejen v hodnocení dosažení stanovených cílů, ale též v jasné specifikaci Vašeho vlastního přínosu ke zkoumané/řešené problematice (podrobněji viz kap. Hodnocení).

Zaměření práce

Téma bakalářské/diplomové práce vyberte buď z nabídky katedry nebo navrhněte téma vlastní (nutné je schválení příslušným pedagogem). Zaměření práce je třeba volit tak, aby odpovídalo odbornému zaměření katedry a studovanému studijnímu programu/oboru.
Oblasti zaměření práce na KSA:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague