Pořadí stránek a vzory

Bakalářská práce má toto předepsané pořadí stránek:

  1. Titulní list (vzor)
  2. Stránka s názvem práce, jménem studenta a vedoucího práce (vzor)
  3. Čestné prohlášení (vzor)
  4. Poděkování (vzor)
  5. Abstrakt v češtině (max. 1 stránka)
  6. Abstrakt v angličtině (max. 1 stránka)
  7. Obsah práce
  8. Vlastní text práce
  9. Seznam použité literatury (podle normy ČSN ISO 690, viz www.citace.com)

Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague