Postup při výběru a zadávání

Předběžný výběr tématu

Minimálně 4 měsíce před plánovanou obhajobou práce se seznamte s vypsanými tématy prací, ze kterých si vyberte své téma. Témata vypisovaná katedrou jsou dostupná v ISISu. Můžete též (po dohodě s pedagogem) navrhnout vlastní téma bakalářské práce, vycházející z Vašich předchozích teoretických nebo praktických prací/zkušeností. Téma by mělo odpovídat odbornému zaměření katedry a studijního oboru (viz kap. Zaměření práce).
Termíny pro obhajoby bakalářských prací jsou červen, září a leden. Práce je nutné odevzdat cca měsíc před plánovanou obhajobou, konkrétní termín pro odevzdání je vždy vypsán na stránkách katedry (v aktualitách a termínech).

Konzultace s vedoucím práce

K bakalářské/diplomové práci si vybíráte z katedry vedoucího práce, což je pedagog, který metodicky vede zpracování práce. Odpovědnost za výsledný „produkt“ je ovšem vždy na Vás, pedagog je v roli průvodce. Vedoucí práce tedy není např. povinen číst všechny verze vaší práce nebo dokonce opravovat Vaše gramatické chyby.
Před konzultací s pedagogem, který povede vaši práci, je nutné promyslet a písemně zpracovat:

Pokud uvažujete o zpracování BP/DP v konkrétní organizaci, máte domluveno téma, obsah a máte předběžný souhlas organizace? Poskytne Vám organizace informace?

Plán práce

Tvorbě vlastního odborného textu tedy předchází příprava konkrétního zevrubného plánu jednotlivých kroků a činností. Je to „miniprojekt“ bakalářské/diplomové práce, ze kterého by mělo být vám i vedoucímu práce jasné téma, zvolené paradigma, vymezení cílů, metody zpracování a získávání dat, možnosti interpretace výsledků, popřípadě jejich očekávaný význam. Kvalita miniprojektu svědčí o vašem zájmu věnovat se zvolenému tématu s plným nasazením (do jisté míry je i zárukou kvalitní práce).


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague