Úvod

Vypracováním bakalářské či diplomové práce autor prokazuje schopnost samostatně využít poznatky (teoretické i metodické) získané během studia a schopnost aplikovat je při řešení konkrétního zadaného problému/tématu/úkolu.

Rozsah práce: bakalářská práce: 45 – 60 normostran, diplomová práce: 60 – 80 normostran (1 normostrana je 1800 znaků (vč. mezer, tzn. na stránce A4 je cca 60 znaků na řádek při řádkování 2)).

Práci je třeba odevzdat vždy do termínu vyhlášeného na webu katedry, obvykle cca měsíc před plánovanou obhajobou. Termíny jsou zveřejněny na webu a má je k dispozici i sekretářka KSA.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague