Bakalářské studium

Obor Informatika, studijní program Aplikovaná informatika

Studijní program je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy na podporu řídících a poznávacích činností v sociálně ekonomické oblasti.

Předmětem bakalářského studia jsou vedle základních ekonomických disciplín zejména základy informačních technologií, metod zpracování informací a aplikací systémové analýzy. Těžiště výuky je v návrhu a implementaci informačních systémů v ekonomické praxi. Vývoj ve vyspělých zemích dokládá, že potřeba takovýchto odborníků v oblasti informačních systémů neustále vzrůstá.

Předpokládané uplatnění absolventů:

Z funkčního hlediska se absolventi oboru Informatika uplatní v profesích: informační manažer, analytik – programátor, správce databáze, pracovník v informačních službách, pracovník projekčních a provozních útvarů podniků a organizací a specializovaných firem.

Na bakalářské studium navazuje magisterské studium, jehož absolventi mají hlubší teoretické i praktické znalosti a předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v oboru.

Informatika se v různých obměnách a pod různými názvy (Informatics, Computer Science, Information Systems, Management Information Systems, Business Information Systems, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Informatique en Gestion) vyučuje prakticky na všech vyspělých vysokých školách.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague