Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Magisterské studium

Charakteristika oboru „Informační management“

Studijní obor „Informační management“ navazujícího studijního programu magisterského studia rozvíjí unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí systémových přístupů, manažerských metod a informačních technologií. Vychází z nutnosti organizací získávat, zpracovávat, zprostředkovávat, ukládat a vyměňovat si informace s okolím a tyto toky řídit. Organizace v informační společnosti jsou chápány jako „informačně orientované“ a cílem informačního managementu pak je účelně organizovat jejich procesy. Obor má vztah k metodám řízení informačních procesů, funkcím řízení, jako je plánování, rozhodování, kontrola, tvorbě a změnám struktury organizace, komunikaci v organizaci i mimo ni, inovacím, práci s lidmi, kultuře a etice v organizaci, apod. Všechny dříve uvedené aspekty dává do souvislosti s prací s informacemi a s ohledem na nasazování informačních a komunikačních technologií (IKT). „Informační management“ přináší integraci lidského potenciálu, technologií a dalších znalostí, které vedou k racionálnímu, cílevědomému účelovému a ekonomickému chování organizace, aby byla schopna na jejich základě dosahovat svých cílů.

Získané znalosti z oblasti systémových přístupů umožňují absolventům oboru vhodně pojmenovat a strukturovat zásadní příležitosti ke zlepšení řízení organizací a jejich IKT. Znalost systémů a systémového myšlení představuje kritickou kompetenci pro zvládnutí narůstající komplexity v současné globální ekonomice. Absolventi, kteří dobře zvládají synteticko-analytické postupy, nejsou pak paralyzováni složitostí řešení praktických problémů.

Skloubení teoretické a praktické výuky managementu rozvíjí dovednosti studentů aplikovat klíčové postupy pro řízení výkonnosti, kvality, procesů, rizik, auditu a pro další praktické disciplíny managementu podnikové informatiky. Podpora řízení organizace informačními technologiemi představuje třetí doménu informačního managementu. Pochopení požadavků byznysu a priorit manažerů, kteří řídí organizace, umožňuje studentům nalézat oblasti aplikace informačních technologií s největším dopadem na výsledky organizace. Studijní obor klade důraz na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení soudobé informatiky. Součástí této domény je také osvojení poznatků trendů aplikací informačních technologií například pro podporu automatizace procesů, řízení projektového portfolia, business intelligence, data miningu, znalostního managementu a dalších.

Cílem navazujícího magisterského studia je naučit studenty:

 • chápat informaci jako nejdůležitější aktivum organizací umožňující integraci jak v rámci firem, tak s externími subjekty, které má svoji hodnotu, životní cyklus, modely apod.,
 • integrovat různé aspekty řízení organizací (business a IKT, funkční a procesní, generování hodnoty a řízení rizika),
 • identifikovat a integrovat informační potřeby různých zájmových skupin (externí: stát, zainteresované osoby, finanční instituce, dodavatelé, odběratelé; interní: zaměstnanci, statutární orgány, management),
 • implementovat různé modely, nástroje a techniky, umožňující účelné a účinné řízení informací v organizaci tak, aby dosahovala svých cílů.

Celkový záměr je výstižně charakterizován citací prof. Davenporta:
Informační management musí uvažovat o tom, jak lidé užívají informace, ne jak užívají stroje.

Profil absolventa

vychází především z požadavků současné praxe. Reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a umožňuje studentům získat potřebné odborné znalosti s důrazem na schopnost zvládnout dynamicky se měnící prostředí informačních technologií a jejich aplikací, ekonomiky a managementu. Během studia je kladen velký důraz na využití znalostí a dovedností v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Absolventi studijního oboru „Informační management“ získají odborné znalosti, na jejichž základě jsou schopni:

 • porozumět systémovému rámci řízení podnikové informatiky, chápat smysl a účel celku i jeho jednotlivých částí,
 • prezentovat a aktivně využívat při řízení podnikové informatiky:
  • manažerské metody a modely řízení podnikové informatiky jako celku nebo jeho jednotlivých komponent,
  • ekonomické modely měření účinnosti a účelnosti podnikové informatiky,
  • systémové vzory chování organizací a jejich procesů,
  • přístupy k řízení podnikové informatiky,
  • presentační metody,
 • porozumět vazbě mezi kvalitou informace, kontrolním systémem organizací a požadavky různých zájmových skupin,
 • mít rámcový přehled o regulačním prostředí pro oblast řízení IT (legislativa, normy, standardy, nejlepší zkušenosti).
 • aplikovat odborné znalosti na řešení praktických problémů řízení podnikové informatiky,
 • tvůrčím způsobem řešit systémově teoreticky i prakticky problém nasazování IKT do organizací v interdisciplinárních souvislostech,
 • analyzovat systém řízení podnikové informatiky,
 • navrhovat systémy řízení podnikové informatiky, včetně návrhu IT procesů, modifikace hlavních procesů a jejich vzájemné propojení,
 • navrhovat a ověřovat v praxi účinnost a účelnost systému řízení podnikové informatiky včetně návrhu ukazatelů a jejich vyhodnocování vzhledem k dosahování cílů organizace,
 • vést projektové týmy zavádění IKT do praxe nebo tým vývoje programového vybavení,
 • efektivně využívat znalosti pro získávání a zpracovávání informací, uplatnit znalosti interpersonální komunikace v manažerských aktivitách,
 • vést týmy auditu podnikových informačních systémů a technologií,
 • racionálně využívat znalosti a praktické zkušenosti z oblasti ekonomických oborů a managementu,
 • pružně reagovat na dynamický rozvoj ekonomického prostředí.

Obor současně otevírá a usnadňuje studentům možnost dalšího studia vedoucího k získání certifikací v oblasti IT (CISA, CISM, ITIL Foundation, CPM, apod.). Tento profil studia umožňuje absolventům zapojit se do řešení standardních informaticko-ekonomických problémů na vyšší a střední manažerské úrovni ve všech druzích organizací. Další perspektivní oblasti profesní kariéry absolventů představují pozice členů projektových týmů a vedoucích projektů v oblastech analýzy, návrhu a implementace systémů řízení.

Dosavadní absolventi oboru pracují zejména v následujících pozicích:

projektový manažer, byznys analytik, byznys konzultant, auditor informačních systémů, manažer informatiky (CIO), manažer rizik, manažer bezpečnosti informačních systémů, výkonný ředitel (CEO), interní auditor, architekt IS.

Doporučená literatura pro přijímací zkoušku

 • DOUCEK, Petr: Informační management v informační společnosti. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2013, ISBN 978-80-7431-097-3
 • PAVLÍČEK, Antonín, GALBA, Alexander. Moderní informatika. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012. 184 s. ISBN 978-80-7431-109-3
 • ROSICKÝ, Antonín: Informace a systémy: Základy teorie pro úspěšnou praxi. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009, ISBN 978-80-245-1629-5.
 • STŘÍŽOVÁ, Vlasta, HORNÝ, Stanislav, SVATÁ, Vlasta, VÁCLAVÍKOVÁ, Mária. Systémové pojetí (Hospodářské organizace). 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-245-1265-5
 • DOUCEK, Petr, NOVÁK, Luděk, SVATÁ, Vlasta. Řízení bezpečnosti informací. 2. rozšíř. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. 266 s. ISBN 978-80-7431-050-8.
 • GÁLA, Libor, POUR, Jan, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2. přeprac. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009,  ISBN 978-80-247-2615-1
 • GIBSON, R. (ed): Nový obraz budoucnosti, Management Press, 1998, ISBN: 8072611591