Magisterské studium

Charakteristika oboru „Informační management“

Studijní obor „Informační management“ navazujícího studijního programu magisterského studia rozvíjí unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí systémových přístupů, manažerských metod a informačních technologií. Vychází z nutnosti organizací získávat, zpracovávat, zprostředkovávat, ukládat a vyměňovat si informace s okolím a tyto toky řídit. Organizace v informační společnosti jsou chápány jako „informačně orientované“ a cílem informačního managementu pak je účelně organizovat jejich procesy. Obor má vztah k metodám řízení informačních procesů, funkcím řízení, jako je plánování, rozhodování, kontrola, tvorbě a změnám struktury organizace, komunikaci v organizaci i mimo ni, inovacím, práci s lidmi, kultuře a etice v organizaci, apod. Všechny dříve uvedené aspekty dává do souvislosti s prací s informacemi a s ohledem na nasazování informačních a komunikačních technologií (IKT). „Informační management“ přináší integraci lidského potenciálu, technologií a dalších znalostí, které vedou k racionálnímu, cílevědomému účelovému a ekonomickému chování organizace, aby byla schopna na jejich základě dosahovat svých cílů.

Získané znalosti z oblasti systémových přístupů umožňují absolventům oboru vhodně pojmenovat a strukturovat zásadní příležitosti ke zlepšení řízení organizací a jejich IKT. Znalost systémů a systémového myšlení představuje kritickou kompetenci pro zvládnutí narůstající komplexity v současné globální ekonomice. Absolventi, kteří dobře zvládají synteticko-analytické postupy, nejsou pak paralyzováni složitostí řešení praktických problémů.

Skloubení teoretické a praktické výuky managementu rozvíjí dovednosti studentů aplikovat klíčové postupy pro řízení výkonnosti, kvality, procesů, rizik, auditu a pro další praktické disciplíny managementu podnikové informatiky. Podpora řízení organizace informačními technologiemi představuje třetí doménu informačního managementu. Pochopení požadavků byznysu a priorit manažerů, kteří řídí organizace, umožňuje studentům nalézat oblasti aplikace informačních technologií s největším dopadem na výsledky organizace. Studijní obor klade důraz na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení soudobé informatiky. Součástí této domény je také osvojení poznatků trendů aplikací informačních technologií například pro podporu automatizace procesů, řízení projektového portfolia, business intelligence, data miningu, znalostního managementu a dalších.

Cílem navazujícího magisterského studia je naučit studenty:

Celkový záměr je výstižně charakterizován citací prof. Davenporta:
Informační management musí uvažovat o tom, jak lidé užívají informace, ne jak užívají stroje.

Profil absolventa

vychází především z požadavků současné praxe. Reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a umožňuje studentům získat potřebné odborné znalosti s důrazem na schopnost zvládnout dynamicky se měnící prostředí informačních technologií a jejich aplikací, ekonomiky a managementu. Během studia je kladen velký důraz na využití znalostí a dovedností v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Absolventi studijního oboru „Informační management“ získají odborné znalosti, na jejichž základě jsou schopni:

Obor současně otevírá a usnadňuje studentům možnost dalšího studia vedoucího k získání certifikací v oblasti IT (CISA, CISM, ITIL Foundation, CPM, apod.). Tento profil studia umožňuje absolventům zapojit se do řešení standardních informaticko-ekonomických problémů na vyšší a střední manažerské úrovni ve všech druzích organizací. Další perspektivní oblasti profesní kariéry absolventů představují pozice členů projektových týmů a vedoucích projektů v oblastech analýzy, návrhu a implementace systémů řízení.

Dosavadní absolventi oboru pracují zejména v následujících pozicích:

projektový manažer, byznys analytik, byznys konzultant, auditor informačních systémů, manažer informatiky (CIO), manažer rizik, manažer bezpečnosti informačních systémů, výkonný ředitel (CEO), interní auditor, architekt IS.

Doporučená literatura pro přijímací zkouškuCopyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague