Vedlejší specializace Prezentace a komunikace informací

Český název: Prezentace a komunikace informací
Anglický název: Presentation and Communication of Information
Zkratka: 4PK
Garant VS: Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra systémové analýzy na VŠE v Praze

Charakteristika specializace

A. Stručná charakteristika specializace

Cílem vedlejší specializace Prezentace a komunikace informací je kvalitní práce s informacemi, která je pro moderního manažera velice potřebná. Informace je průřezově pojímána z pragmatického hlediska jako základ pro řízení, řešení problémů a komplexní management ve všech typech podniků. Studenti pochopí nejen význam a různé souvislosti informací v moderním světě, ale naučí se také informace zpracovávat, prezentovat a využívat v komunikačním procesu. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu a práce s nimi.

Studijní program této vedlejší specializace navazuje na základní kurzy bakalářského studia na Vysoké škole ekonomické.

B. Komu je specializace určena

Specializace je určena studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské fakulty VŠE a studentům hlavních specializací Fakulty informatiky a statistiky, s výjimkou hlavní specializace Informační Management.

C. Charakteristika

Studium vedlejší specializace Prezentace a komunikace informací se zaměřuje na informace jakožto základní fenomén moderního managementu. Synergický efekt nového paradigmatu využití informací ve společnosti je založen na pochopení efektivní komunikace.

V zahraničí se jedná o velmi žádaný studijní program vycházející z moderních požadavků na manažera v malých, středních i velkých podnicích i v národohospodářské sféře. Program vycházející z našich nejlepších národních tradic jsme s ohledem na součinnost zemí EU konzultovali také s odborníkem z Institut d´Administration des Enterprises, Paris-Sorbone (doc. Toman).

Absolvování vedlejší specializace by mělo dát jejím studentům schopnost efektivně pracovat s informacemi na všech úrovních managementu, interpretovat informace v novém prostředí dynamických systémů v podnicích všech velikostí a tyto informace prezentovat v odpovídající formě s využitím moderních komunikačních prostředků. Studenti se seznámí se základy designu, reklamy, s komunikačními a prezentačními dovednostmi. Důraz je kladen také na práci s novými médii, jako s důležitým fenoménem komplexních informačních systémů. Tento profil je důležitým předpokladem pro kvalifikovanou a aktivní účast při projektování informačních systémů a při využívání jejich výstupů v marketingu, v komunikaci s odběrateli, obchodními partnery, zákazníky atd. Výuka vedlejší specializace je zajišťována kmenovými pracovníky katedry systémové analýzy a Grafické multimediální laboratoře, součástí výuky jsou i vystoupení odborníků z praxe.

Vedlejší specializace je vypisována zpravidla pro každý semestr s kapacitou cca 30 studentů. Podmínkou je studium hlavní specializace navazujícího magisterského či magisterského studia na kterékoli fakultě VŠE.

D. Předpokládané uplatnění

Vedlejší specializace je koncipována jako samostatný program umožňující budoucímu absolventovi efektivní orientaci v práci s informacemi v komplexu různorodých komunikačních aktivit a s odpovídajícím prezentačním výstupem. Naučí své absolventy orientovat se a podílet na práci v reklamním průmyslu, v marketingovém oddělení firem, v PR odděleních atp.

Z charakteristiky této vedlejší specializace a z profilu jednotlivých povinných a volitelných předmětů je zřejmé, že absolventi budou vhodně doplňovat svoji hlavní specializaci právě moderním přístupem ke zpracování, vyhodnocování a prezentování informací potřebných v managementu na všech úrovních.

E. Podmínky pro volbu vedlejší specializace

Garantující katedra nestanovuje žádné specifické požadavky na studium vedlejší specializace. Předpokládá uzavření bakalářského stupně studia nebo jemu na roveň postavené kvalifikace.

F. Kapacita na semestr

30 studentů, přihlašování přes ISIS

G. Struktura povinných a volitelných předmětů vedlejší specializace

Povinné předměty – 12 ECTS

Ident Název předmětu Garant předmětu Počet ECTS
4SA421 Prezentace a komunikace informací Doc.Ing. Vlasta Střížová, CSc. 6
4ME401 Multimediální komunikace Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. 6

Volitelné předměty – 18 ECTS

Ident Název předmětu Garant předmětu Počet ECTS
4SA331 Fenomén myšlení pro manažery Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D. 6
4SA418 Organizace a informace Doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc. 6
4SA525 Informace a média Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D. 3
4SA526 Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. 3
4ME411 Počítačová grafika a sazba Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. 6

H. Státní zkouška

Studenti mohou zpracovat své diplomové práce i z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou. Složení státní zkoušky z vedlejší specializace Prezentace informací a komunikace odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (ECTS).

Forma zkoušky: ústní zodpovězení otázky sestávající ze dvou podotázek (vždy ze dvou subsystémů povinných předmětů kurzu). Studentům bude položena ještě doplňující otázka z odstudovaných volitelných předmětů.

Klasifikace státní zkoušky z vedlejší specializace: jedna známka.

Okruhy otázek z povinných předmětů ke státní zkoušce z vedlejší specializace Prezentace a komunikace informací

4SA421 – Prezentace a komunikace informací

1. Formy a typy komunikace. Strategie, styly a taktiky komunikace.
2. Návrh, příprava a organizace prezentace informací.
3. Zásady efektivní komunikace v týmových/projektových aktivitách.
4. Racionální postupy při prevenci a řešení komunikačních problémů v praxi.
5. Komunikační dovednosti a kompetence. Zdroje chyb v komunikaci.
6. Umění naslouchat. Otázky a odpovědi. Přesvědčování a argumentace.
7. Asertivita, agresivita a submisivita v komunikaci
8. Konverzace, rozhovor, dialog, diskuse. Jednání a vyjednávání.
9. Projevy, prezentace, porady.
10. IT v komunikaci.
11. Mezikulturní komunikace.

4ME401 – Multimediální komunikace

1. Základní prvky vizuální a audiovizuální komunikace a technologie k jejich realizaci
2. Psychologické aspekty vizuální komunikace
3. Prostředky prezentace informací vůči vybrané cílové skupině
4. Trendy v prezentaci informací pro vybrané cílové skupiny
5. Průběh zpracování multimediálního produktu (digitální video, zvuk, animace)
6. Základy kompozice a estetiky
7. Právní aspekty tvorby a užití multimédií.
8. Základní komunikační modely
9. Formy mediálního obrazu současné společenské reality

Studentům bude položena doplňující otázka podle odstudovaných volitelných předmětů.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague