Vedlejší specializace Analýza podnikových procesů

 

Český název: Analýza podnikových procesů
Anglický název: Business Process Analysis
Zkratka: 4AP
Garantující katedra: Katedra systémové analýzy na VŠE v Praze

Charakteristika specializace

A. Garant

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc., katedra systémové analýzy

Stručná charakteristika

Cílem vedlejší specializace Analýza podnikových procesů je seznámit studenty s novými trendy v procesním řízení organizací v různých průmyslových sektorech a ve státní správě. Základem procesního řízení je modelování procesů, které je možné realizovat za pomoci různých modelovacích jazyků, jak grafických (např. UML, BPMN, EPC), tak textových, na různých úrovních podrobnosti a za použití různých softwarových nástrojů (BPMS).

Komu je specializace určena

Vzhledem k tomu, že procesní řízení a jeho podpora automatizovanými nástroji je aktuální pro všechna odvětví a typy organizací, je specializace určena všem studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské VŠE.

Charakteristika vedlejší specializace

Jeden z hlavních úkolů informačního managementu je překlenout bariéry mezi business procesy organizací a oblastí řízení IT. Tento úkol není jednoduché splnit, protože mezi oblastí řízení IT a řízením business procesů jsou velké rozdíly týkající se jejich cílů, priorit, terminologie, měřítek hodnocení efektivnosti a standardů.
V několika posledních letech se formulují různé koncepce, rámce, nástroje, které se tuto bariéru snaží překonat, a to jak ze strany IT (přístup “zdola nahoru”), tak ze strany vlastníků podnikových procesů (“postup shora dolů”). Cílem vedlejší specializace Analýza podnikových procesů je zaměřit se na postup “shora dolů“, to znamená na nástroje, jejichž cílem je primárně porozumět podnikovým procesům, analyzovat je a optimalizovat, a sekundárně se zabývat tím, jakými IT službami budou podporovány. Studenti se seznámí s nástroji typu BPA (Business Process Analysis) a BPMS (Business Process Management Suites). Hlavním cílem nástrojů BPA je graficky a textově popsat procesy, analyzovat je a následně optimalizovat. Modely procesů, které jsou jejich výstupem, tak výrazně zlepšují komunikaci mezi různými profesemi a úrovněmi řízení v rámci organizací. Nástroje typu BPMS také podporují modelování procesů, ale s jiným cílem. Tímto cílem je automatizace, realizace a monitorování procesů. Hlavními uživateli těchto nástrojů na rozdíl od předchozího typu nejsou business uživatelé, ale tzv. business analytici a informační specialisté.
Pod pojmem business proces se rozumí soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které dávají přidanou hodnotu vstupům při využití zdrojů a přeměňují je na výstupy, které mají svého zákazníka. Vedlejší specializace se bude zabývat jak business procesy, které mají opakující se charakter, tak business procesy, které jsou obsahově jedinečné, protože se realizují v rámci projektů.

Předpokládané uplatnění

Absolvováním vedlejší specializace Analýza podnikových procesů se studenti seznámí především s nástroji typu BPA (částečně BPMS), a na příkladech reálných procesů z různých organizací se naučí tyto nástroje používat. Získají tak základní informace a dovednosti potřebné pro liniové manažery, vlastníky business procesů a business analytiky.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Garantující katedra nestanovuje žádné specifické požadavky na studium. Předpokládá se uzavření bakalářského stupně studia nebo jemu na roveň postavené kvalifikace. Vzhledem k tomu, že jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce, předpokládá se znalost tohoto jazyka na úrovni absolvování jazykových kurzů na VŠE.

Kapacita na semestr

20 studentů, přihlašování přes ISIS

Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty – 14 kreditů

 

Ident Název E Ch Ukončení
4SA433 Teorie a techniky procesního modelování 5 4 zkouška
4SA432 Úvod do řízení projektů 3 zkouška
4SA428 Úvod do teorie systémů 3 zkouška
4SA431 Information Systems Management 3 zkouška

z předmětů se skládá státní zkouška

Teorie a techniky procesního modelování

Předmět uvede studenty do problematiky procesního řízení a jeho praktické implementace vycházející z různých nástrojů a notací modelování procesů. V teoretické části kurzu se studenti seznámí se základními teoriemi modelování, odlišnostmi jednotlivých modelů a způsoby jejich využití. Na teoretickou rovinu navazuje praktická část, ve které se studenti seznámí s rozšířenými notacemi, SW nástroji a sadou vybraných konzultantsko-analytických technik.

Úvod do řízení projektů

Cílem kurzu je seznámit studenty s obecnou teorií řízení projektů a její aplikací v rámci projektů procesní analýzy a optimalizace. Studenti získají znalosti a dovednosti v oblasti obecných principů i konkrétních metodik řízení projektů. Porozumí základním faktorům řízení projektů: stanovení požadavků na projekt, určení jasných a dosažitelných cílů projektu, řešení problému vyvážení kvality/rozsahu/času/nákladů, přizpůsobování se dle očekávání zúčastněných stran, hodnocení projektu.

Úvod do teorie systémů

Kurz se soustřeďuje na teoretické otázky vztahů mezi systémem, informacemi a modelem systému, které dokládá na případech z praxe. Studenty seznámí se základními systémovými pojmy a metodami systémového chápání reality.

Information Systems Management

Cílem kurzu je diskutovat a zkoumat manažerské aktivity, které mohou zvýšit pravděpodobnost, že IS/IT bude generovat hodnotu ve vazbě na business procesy. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vysvětlit specifika řízení IS/IT v organizacích a efektivně komunikovat s jeho vedením. Pro absolvování kurzu je potřebná základní znalost anglického jazyka.

II. Volitelné předměty – 16 kreditů

 

Ident Název předmětu E Ch Ukončení
4SA411 Informační management 5 4 zkouška
4SA370 Informace a fenomén myšlení 6 4 zkouška
4SA312 Systémová dynamika 5 4 zkouška
4SA414 Systémy pro podporu rozhodování 5 4 zkouška

 

4SA411

Informační management

Prof. P. Doucek

5

4SA444

Týmový projekt vývoje aplikací ve Visual Studiu

Ing. R. Brixí

6

4SA412

Systémová dynamika

doc.Ing. S. Mildeová, CSc.

5

4SA414

Systémy pro podporu rozhodování

Ing. A. Rosický,CSc.

doc. Ing.S. Mildeová

5

4SA428

Úvod do teorie systémů

doc. Ing. P.Toman, CSc.

3

4SA431

Information Systems Management

doc.Ing.V. Svatá, CSc.

3

Státní zkouška

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou z povinných předmětů VS. Složení státní zkoušky odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (ECTS).

Forma zkoušky je ústní. Student si vytáhne otázku, která se bude skládat ze dvou podotázek, každá z různého povinného předmětu kurzu.

Klasifikaci státní zkoušky bude tvořit jedna známka.

Studenti si rovněž mohou zpracovat své diplomové práce z tematiky vyučované v rámci vedlejší specializace a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.

 

Okruhy otázek ke státní zkoušce z vedlejší specializace Analýza podnikových procesů

4SA433 Teorie a techniky procesního modelování

 1. Podnik– účel podniku; rozdíly mezi soukromými podniky, státními podniky a příspěvkovými organizacemi; vztah podnikové strategie, business modelu a podnikových procesů; analytické modely využívané v této oblasti
 2. Podnikový proces – princip a definice; příklad; kategorizace procesů (hlavní, podpůrné, řídící); typické atributy podnikových procesů a jejich význam; analytické modely využívané v této oblasti
 3. Standardizace procesů -důvody pro standardizaci podnikových procesů; standardizace jako nástroj řízení; vztah technologie (zejména informační) a podnikových procesů (přínosy a negativa); informační technologie technologie a standardizace procesů; analytické modely využívané v této oblasti
 4. Organizační struktury – příčiny vzniku a jejich účel; výkonnost jednotlivce versusvýkonnost podniku jako celku; vztah architektury a systému (příklad na vybrané organizaci); přehled známých typů org. str. a jejich stručný popis; analytické modely využívané v této oblasti
 5. Funkční organizační struktury – princip;vztah funkčních org. str. a specializace práce; klady a zápory funkčních org. str. ; hybridní org. str. ; analytické modely využívané v této oblasti
 6. Procesní organizační struktury – princip; klady a zápory; kritické srovnání s funkční org. str.;maticová org. str. jako předstupeň procesního řízení ; analytické modely využívané v této oblasti
 7. Změny podnikových procesů – důvody; vztah změn a systémového okolí podniku; změny procesů a dynamická rovnováha podniku; organizační zajištění procesních změn; analytické modely využívané v této oblasti
 8. Inkrementální změny procesů – důvod; vhodnost; nevýhody a rizika; vhodný způsob organizačního zajištění realizace změn; příklad; analytické modely využívané v této oblasti
 9. Skokové změny procesů (reengineering) – důvod; vhodnost; nevýhody a rizika; vhodný způsob org. zajištění realizace změn; příklad.; analytické modely využívané v této oblasti

4SA 432 Úvod do řízení projektů

 1. Projektové řízení a jeho postavení ve firmě. Definice projektu, úrovně řízení projektů, specifika a typy informatických projektů. Oborové standardy a certifikace.
 2. Dimenze řízení projektů – obchodní, organizační. Smluvní vztahy, organizační struktury.
 3. Dimenze řízení projektů – procesní, technologická. Vztah projektů a procesů, průřezové procesy, nástroje pro podporu řízení projektů.
 4. Životní cykly projektů a metodiky řízení projektů. Tradiční a agilní metodiky, porovnání přístupů.
 5. Zahájení projektu. Cíle, artefakty, procesy, milník. Analýza zainteresovaných stran, sběr požadavků, stanovení rozsahu.
 6. Rozpracování projektu. Cíle, artefakty, procesy, milník. Analýza rizik. Modelování systémů (funkční, organizační a procesní dekompozice systémů). Prototypování.
 7. Realizace projektu. Cíle, artefakty, procesy, milník. Plánování, komunikace, řízení týmu.
 8. Předání projektu. Cíle, artefakty, procesy, milník. Změnová řízení, testování a ověřování.
 9. Servis projektu. Cíle, artefakty, procesy, milník. Hodnocení úspěšnosti projektů, uzavření projektu. Reeingineering projektů.

4SA428 Úvod do teorie systémů

 1. Podnik jako systém – systémové pojmy, účel systému, principy organizace, samoorganizace, řízení, návrh systému a analýza; role znalostí, informací a dat v podniku.
 2. Okolí podniku – kategorizace (vnitřní – vnější, vzdálené – blízké), prvky spadající do okolí podniku, trendy ve změnách v podnikovém okolí v posledních dvaceti letech, vliv okolí na řídící procesy a dynamickou rovnováhu podniku
 3. Specializace – důvody specializace, dopady a výhody plynoucí ze specializace, vztah specializace a společenské dělby práce, důvody specializace podniků
 4. Systém a jeho modely – účelnost modelování, principy abstrakce, model vs. reálný svět a přidružené problémy, výhody a rizika užití modelování, konzistence procesů a modelů s realitou (skutečným stavem)
 5. Racionalita a rozhodování – manažerské rozhodování, dopady optimalizace, metriky a rizika řízení, rozhodování a zpětná vazba.
 6. Systémové myšlení – analýza, syntéza, komplexita systému a dopady pro analýzu a řízení, konzistence procesů v podniku, dopady nekonzistence pravidel, metodologie měkkých systémů.
 7. Vývoj systému– evoluce systému, schopnost a problémy spojené s adaptací, impulsy vývoje, technologie jako nástroj evoluce, zpětná vazba skrz okolí systému, typy změn v systému.

4SA431 Řízení informačních systémů (anglicky)

 1. Vývoj a terminologie řízení informačních systémů (IS)– data, informace, znalosti, IS, IT, aplikace, vývoj modelů pro řízení IS, současné trendy v řízení IS, role CIO
 2. Modely a rámce podporující řízení IS – příklady populárních modelů (Anthony’s model Nolan-Gybson model ,Three Era model, MIT model, IT Governance)
 3. IT Governance a Cobit  – IT Governance jakou součást Corporate Governance a Enterúrise Governance, základní charakteristiky a dokumenty, základní filosofie best practice Cobit
 4. Plánování IS/IT – úrovně a obsah plánů, druhy plánů, metodiky, nástroje (BSC), možnosti automatizované podpory
 5. Organizování IS/IT – struktura modelů (IT business model, IT provozní model, IT servisní model,. IT organizační model), možnosti organizace IT na úrovni celé organizace, možnosti organizace IT na úrovni útvaru,  druhy centralizace služeb IT
 6. Standardy a procedury  – normativní základna pro řízení IT, příklady externích a interních norem, interní IT normy platné pro celou organizaci, v rámci útvaru IT, v rámci projektů IT, možnosti automatizované podpory (Compliance software)
 7. Právní aspekty řízení IT– oblasti počítačového práva, nástroje ochrany softwarových produktů (majoritní a minoritní nástroje, copyright, patent, licence, trestní postih, technologická ochrana, obchodní značka, obchodní tajemství, nekalá soutěž), druhy smluv podle různých hledisek, smlouva na dodávku služeb (SLA, druhy , úskalí), druhy smluv doprovázející implementaci systémů typu ERP
 8. Finanční aspekty řízení  – modely sledování nákladů na úrovni útvaru (modelů sledování nákladů na IT služby, druhy a struktura rozpočtu útvaru IT, metriky) a projektů (sledování nákladů, přínosů), automatizovaná podpora
 9. Kvalita IS/IT  – definice kvality a její specifika pro oblast řízení IT, zástupci norem týkajících se kvality procesů tvorby SW, procesů provozu, SW produktů, IT služeb, procesy auditu a ujištění
 10. Bezpečnost IS/IT  – definice bezpečnosti a její vztah ke kvalitě, zástupci standardů bezpečnosti pro ISMS, SW produkty, CMM, model ROSI
 11. Vývoj/implementace IS/IT – druhy modelů SDLC, druhy metodik pro řízení projektů, možnosti automatizace)

Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague