Vedlejší specializace Analýza podnikových procesů

Garant: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Stručná charakteristika

Cílem vedlejší specializace Analýza podnikových procesů je seznámit studenty s novými trendy v procesním řízení organizací v různých průmyslových sektorech a ve státní správě. Základem procesního řízení je modelování procesů, které je možné realizovat za pomoci různých modelovacích jazyků, jak grafických (např. UML, BPMN, EPC), tak textových, na různých úrovních podrobnosti a za použití různých softwarových nástrojů (BPMS). Modely pomáhají primárně porozumět podnikovým procesům, analyzovat je a optimalizovat Sekundárně se zabývají například tím, jakými IT službami budou podporovány, případně kde jsou jejich rizika, jaké kontroly se provádějí pro snížení těchto rizik, nebo zda jsou v souladu s existujícími regulacemi.

Studenti se seznámí s nástroji typu BPA (Business Process Analysis) a BPMS (Business Process Management Suites). Hlavním cílem nástrojů BPA je graficky a textově popsat procesy, analyzovat je a následně optimalizovat. Modely procesů, které jsou jejich výstupem, tak výrazně zlepšují komunikaci mezi různými profesemi a úrovněmi řízení v rámci organizací. Nástroje typu BPMS také podporují modelování procesů, ale s jiným cílem. Tímto cílem je automatizace, realizace a monitorování procesů. Hlavními uživateli těchto nástrojů na rozdíl od předchozího typu nejsou business uživatelé, ale tzv. business analytici a informační specialisté.

Komu je specializace určena

Procesní řízení a jeho podpora automatizovanými nástroji je aktuální pro všechna odvětví a typy organizací.  Tato vedlejší specializace je proto určena všem studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské VŠE v Praze.

Kapacita na semestr a postup přihlášení

Kapacita specializace je 20 studentů, přihlášení je prostřednictvím InSIS.

Omezení vstupu do vedlejší specializace

Garantující katedra nestanovuje žádné specifické požadavky na studium. Předpokládá se uzavření bakalářského stupně studia nebo jemu na roveň postavené kvalifikace. Vzhledem k tomu, že jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce, předpokládá se znalost tohoto jazyka na úrovni absolvování jazykových kurzů na VŠE v Praze.

Struktura studijního plánu vedlejší specializace

V průběhu studia studenti absolvují tři povinné předměty (15 kreditů) a volitelné předměty (15 kreditů).

Přehled povinných předmětů (15 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4SA423 Teorie a techniky procesního modelování 6 kreditů
4SA416 Úvod do teorie systémů 6 kreditů
4SA431 Information Systems Management 3 kredity

 

Přehled volitelných předmětů (15 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4SA411 Informační management 6 kreditů
4SA418 Organizace a informace 6 kreditů
4SA511 Optimalizace podnikových procesů 6 kreditů
4SA552 (4SA553) Moderní řízení změn 3 kredity
4SA550 (4SA551) Moderní řízení rizik 3 kredity

 

Okruhy ke státní zkoušce 4AP

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou z povinných předmětů. Složení státní zkoušky odpovídá Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze. Forma zkoušky je ústní. Student si vytáhne otázku, která se bude skládat ze dvou podotázek, každá z různého povinného předmětu kurzu. Klasifikaci státní zkoušky bude tvořit jedna známka.

Studenti si rovněž mohou zpracovat své diplomové práce z tematiky vyučované v rámci vedlejší specializace a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.

Okruhy otázek podle jednotlivých předmětů

4SA423 – Teorie a techniky procesního modelování

4SA416 – Úvod do teorie systémů

4SA431 – Information Systems Management


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague