Vědecké zaměření katedry

Vědecko-výzkumná práce je zaměřena do tří hlavních oblastí zájmu katedry. Oblast systémového výzkumu se zaměřuje na moderní systémovou teorii, rozvoj měkkých systémových metodologií, teorii komplexity a vybrané otázky kybernetiky, včetně teorie informace. V oblasti informačních systémů je pozornost orientována na měnící se charakter informačních systémů, skupinové a individuální využití IT a na podporu manažerské práce informační technologií. V posledním období se vědecká práce orientuje i na dopady IT na rozhodování manažerů včetně analýzy a řízení rizik v kybernetickém prostoru. V manažerské oblasti jsou rozvíjeny jak teorie, tak aplikace informačního managementu, moderní trendy manažerské práce, měnící se charakter organizací a práce se znalostmi. Úsilí katedry na poli vědecko-výzkumné práce je podpořeno dobrým zajištěním moderní světovou literaturou.

Členové katedry se účastní řady významných českých i zahraničních mezinárodních konferencí a publikují v řadě uznávaných zahraničních časopisech, např. Mathematical Problems in Engineering, Journal of Information Science, Kybernetes, Sensors, Journal of Business Economics and Management, Engineering Economics nebo Central European Journal of Operations Research.

Katedra každoročně spolupořádá dvě mezinárodní konference: Interdisciplinary Information Management Talks a System Approaches. Dále se členové katedry aktivně podílí na přípravě vědeckého časopisu Acta Informatica Pragensia, který vydává VŠE v Praze.

Výzkumné a rozvojové projekty na KSA

V oblasti výzkumu a vývoje se členové katedry podílejí na realizaci projektů podporovaných zejména GAČR, TAČR a dále rozvojových projektů MŠMT. V této oblasti také úzce spolupracují s praxí. Mimo oblast zájmu členů katedry neleží ani projekty se zahraničními partnery, či aktivity smluvního výzkumu, kdy tvůrčí práce probíhá dle požadavků zadavatele.

Přehled výzkumných projektů:

GAČR:

MŠMT:

TAČR:

Operační programy:

Spolupráce s praxí

Kromě tradičních partnerů pro spolupráci jako jsou tuzemské i zahraniční vysoké školy nebo instituce veřejné a státní správy (NBÚ, NKÚ, ČSÚ a další), spolupracují pracovníci katedry také s komerčními subjekty. Je možné v tomto kontextu zmínit například spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. (od roku 2015), kdy pracovníci KSA pracují jako expertní konzultanti pro společnost T-mobile CZ, a.s. na projektech v oblastech jako jsou „Bezpečná firma“ či „Business Continuity Management / Disaster Recovery“ v segmentu B2B zákazníků.

Pracovníci KSA také pomáhají zpracovat strategii vhodných ICT oblastí pro další rozvoj, oponují koncepci „Security teamu“ či navrhují možné bezpečnostní požadavky v jednotlivých tržních segmentech. Spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti je uskutečňována zejména se společností PriceWaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., kde se jedná o participaci expertů této společnosti na kurzech KSA, včetně toho, že studenti mají možnost zpracovávat svoji diplomovou nebo bakalářskou práci v kooperaci s odborníky z této společnosti. Velmi obdobná forma spolupráce se rozvíjí i se společností Risk Analysis Constultants, s.r.o.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague