Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečná zkouška

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena:

 • Státní zkouškou ze studijního oboru Informační management
 • obhajobou diplomové práce,
 • státní zkouškou z vedlejší specializace.

Okruhy otázek pro státní zkoušku oboru Informační management platné od 1.5.2016

Systémy řízení a jejich projektování:

 1. Podnikové informační systémy (vývoj, trendy, architektury, produkty, modely poskytování služeb)
 2. Implementace ERP systémů (vývojové trendy v metodikách, modelování procesů, notace, modely doprovázející implementaci)
 3. Pořizování ERP systémů a modelu poskytování služeb (nástroje výběru, Project Governance, legislativní aspekty pořizování ERP systémů, modely poskytování služeb ERP systému, výhody – nevýhody)
 4. Ekonomické aspekty výběru, implementace a provozování ERP systému (faktory ovlivňující ekonomickou efektivnost, druhy nákladů, druhy přínosů, druhy cen)
 5. Právní aspekty implementace ERP systémů (druhy smluv, náležitosti smluv, specifika pro SaaS)
 6. Obecná teorie projektového řízení (definice projektu, význam pro organizaci, úrovně řízení projektu, dimenze, regulace, procesy, druhy životního cyklu, řízení kvality – druhy testů, organizace, role, trendy ve vývoji)
 7. Systém řízení informační bezpečnosti (Obsah a koncepce sady norem ISO 27000, bezpečnostní politika organizací, bezpečnost přístupu do systémů – kontroly a technologie, řízení kontinuity business procesů)
 8. Audit informačního systému (vývoj a druhy, vlastnosti auditu, rozdíl audit/ujištění, obecný postup auditu, analýza rizik – postup, druhy, softwarové nástroje, hodnocení kvality IS – problémy, vazba na bezpečnost, kategorie regulací pro řízení kvality v oblasti IS, praktický příklad ujištění – popis jednotlivých komponent, certifikační audit informační bezpečnosti)
 9. Integrovaný systém řízení (význam, součásti a relevantní normy, manažerská východiska )
 10. Referenční modely řízení IS/IT (Cobit 4.1, Cobit 5, ITIL, IT Governance, ITSM, principy, rozdíly, způsoby využívání)
 11. Měření podnikové informatiky (druhy cílů a druhy ukazatelů /metrik, postavení metrik v referenčních modelech řízení IS/IT, SLA – náležitosti, příklad SLA pro řízení podnikové informatiky)

Informační management:

 1. Učící se organizace (součást vývoje teorií organizace, pět disciplín budování, podstata učení se ve smyčkách, vazba na znalosti)
 2. Systémové myšlení a systémová dynamika (vzájemná vazba, pozitivní a negativní zpětná vazba, systémové archetypy, holismus a emergence, systémová hierarchie a komunikace, komponenty systémového myšlení, aplikace systémové dynamiky, výběr vlastního systémově dynamického modelu a jeho popis)
 3. Mentální a explicitní modely (výhody, nevýhody, vazba na ostatní modely, kodifikace tacitních znalostí do explicitní formy, simulace a optimalizace, modelování měkkých proměnných)
 4. Systémová teorie (základní pojmy, modely systémů, příklady a jejich výhody a nevýhody, experiment, teorie obecných systémů a systémové zákony)
 5. Systémové myšlení a systémové inženýrství (metafory a paradigmata systémového myšlení, tvrdé systémové myšlení, kybernetika 1. a 2. řádu, operační výzkum, lineární programování, Petriho sítě, teorie grafů a sítí, druhy systémových přístupů)
 6. Komplexita systémů (organizační kybernetika S. Beera, matice kritických faktorů, systémový model a jeho funkce jeho prvků, teorie komplexity, emergence, atraktor, příklady aplikace)
 7. Měkké a kritické systémy (kroky SSM, metoda SAST, interaktivní plánování, heuristiky kritických systémů, principy a metodologie CSH, týmová syntegrita)
 8. Systémové pojetí organizace (typy organizací, cíle organizace, strategie organizace, organizační struktura, klasické a pružné organizační struktury, trendy, organizační změny a inovace, rozhodovací proces, typy a metody rozhodování)
 9. Etika a motivace v organizaci (zájmové skupiny, etický problém a rozhodování, organizační faktory ovlivňující etické chování, předměty společenské odpovědnosti organizace)
 10. Informační management (koncept, komponenty, vazby na cíle organizace, organizační zabezpečení)
 11. Podniková a informační strategie (strategické koncepty – např. Porter, Prahalada, Hamel, BSC, postupy budování podnikových informačních systémů, vazba mezi výběrem projektů a informační strategií)
 12. Informační společnost (vymezení, instituce, klasifikace informací, informační společnosti – koncepce rozvoje elektronizace české společnosti, způsoby jejího měření, legislativa české republiky a EU, příklady jiných mezinárodních právních regulací s dopadem na řízení podnikové informatiky)

Okruhy otázek pro státní zkoušku oboru Informační management platné do 30.4.2016

Informační management:

 1. Informační a znalostní společnost
  Informatizace a globalizace, včetně povahy, významu a vztahu informací a znalostí. Charakteristika – formálních i neformálních – změn ve společnosti, přednosti i související problémy, možná řešení; obecný koncept informace a specifika sémantické informace (vyjadřované pomocí jazyka či symbolů). Individuální povaha znalosti a její role v interpretaci významu informace a adekvátního uvažování a jednání. Kvalitativní a kvantitativní informace.
 2. Systémové pojetí managementu, organizace a rozhodování
  Reálný systém a jeho model, základních systémové charakteristiky, včetně řízení a významu informace v řízení. Hospodářská organizace jako systém a management jako forma jeho řízení – úloha lidí, možnosti a omezení počítačové podpory. Charakteristika problému a koncept řízení (managementu – řízení hospodářské organizace) jako řešení problémů. Různé typy problémů a možnosti, resp. postupy jejich řešení., vč. rozhodování. Lidské myšlení, úloha informací / znalostí a počítačová podpora.
 3. Znalosti, modely a podpora v rozhodování
  Charakteristika různých typů modelů vč. modelů mentálních (vztah ke znalostem). Modely a komplexita reálného systému (jistota, riziko, neurčitost) a vhodné nástroje. Odpovídající myšlenkové postupy, skupinové rozhodování a otázka počítačové podpory. Rozhodování a řešení problémů jako mentální aktivita člověka – srovnání s počítačovým zpracováním informace. Povaha ICT a IS/ICT vč. otázky vložených znalostí a omezené flexibility užití. Možnosti a typy počítačové podpory s ohledem na povahu problémů.
 4. Formy a metody získávání, ověřování a využívání znalostí
  Povaha a pojetí znalostí, jejich typy – srovnání lidského uvažování a počítačového zpracování vč. UI. Způsoby získávání informací znalostí včetně komunikace s experty. Otázky relevance a kredibility; povaha informačního a znalostního managementu.
 5. Řízení sociálně-ekonomických systémů
  Porovnání technických a sociálně-ekonomických systémů, jejich dynamická rovnováha; funkční, informační a řídicí systém; význam simulace, kontextový diagram a možnosti jeho využití, význam datových objektů a synchronizačních linek. Pojem transformační místo, zpětná vazba, korekční data.
 6. Moderní systémové myšlení
  Podstata systému a jeho chování, systémové archetypy, porovnání systémových archetypů s diagramem klíčových a podpůrných procesů; paradigma systémového myšlení, holismus, emergence, systémová hierarchie, zpětná vazba a samo-organizace; komponenty kritického systémového myšlení; mentální a explicitní modely, tvrdý a měkký přístup k modelování, vliv systémové dynamiky na modelování.
 7. Systémová dynamika
  Historie systémové dynamiky, typy systémů, různé aspekty komplexních sociálních systémů, možnosti modelování, multiagentní systémy; metodika tvorby modelů systémové dynamiky, způsob tvorby diagramu stavů a toků v prostředí specializovaných SW nástrojů, příklady aplikace.
 8. Budování konkurenční výhody
  Důvody snahy o co nejmenší konkurenci a bariéry vstupu nové konkurence. Organizační okolí a jeho síly. Význam stupně komplexnosti okolí. Příklady dopadů působení okolí. Příležitosti a ohrožení vyplývající ze změn v různých typech okolí organizace. Typy strategií a základní bloky budování konkurenční výhody. Strategické scénáře. Výzvy řízení v globálním prostředí. Manažerské role a dovednosti a jejich podstata. Politické strategie pro zvýšení moci a pro efektivní využití moci.
 9. Organizační struktury a procesy
  Funkční a procesní uspořádání organizace, pojem funkcí a rolí. Souvislosti organizačních struktur, jejich zabezpečení, otázky centralizace a decentralizace ve vztahu k charakteru řízení. Volba typu struktur v závislosti na míře změn okolí a na stupni komplexnosti okolí. Změny v řídících hierarchiích – jejich důvody, klady, zápory. Dopady IS a IT do organizační struktury a jejich vliv na získání konkurenční výhody. Typy změn v organizacích a faktory, které je ovlivňují. Organizační konflikty, jejich typy, zdroje a vliv na výkon organizace.
 10. Inovace
  Pojetí inovací (dle Schumpetera, Valenty) a jejich úloha v moderní organizaci. Vnitřní a vnější podněty pro inovace. Nároky na vedoucí pracovníky a jejich role v inovačním procesu. Úloha lidí, technologie, okolí v inovacích. Inovace a ICT. Vražedné aplikace a ničivé inovace. Open inovace. CSR jako kompletní pohled na organizaci a její možnosti a přínosy.

Systémy řízení a jejich projektování:

 1. Řízení podnikové informatiky
  Charakteristika vybraných systémů řízení podnikové informatiky (komponenty, složky, silné a slabé stránky); definice a druhy architektur IS/ICT, význam vazeb IS/ICT na dosahování strategických cílů organizace, možnosti hodnocení míry podpory podnikových cílů; význam a aspekty standardizace, druhy standardů z různých hledisek, významné mezinárodní standardy – obsah, způsob nasazení a využívání.
 2. Řízení bezpečnosti informačních systémů
  Vymezení systému řízení bezpečnosti informačních systémů, modely, komponenty, historie systémů řízení bezpečnosti, platné standardy (ČSN, ISO, ANSI, NIST, BS, zákony ČR apod.) – stručný přehled hlavních vybraných standardů a jejich charakteristika – obsah a smysl standardu) včetně jejich vzájemných vazeb, způsob nasazení o v organizaci, problémové oblasti.
 3. Integrovaný systém řízení
  Charakteristika, komponenty, manažerská východiska, podpora jednotlivých komponent národními a mezinárodními normami a standardy, postup zavádění a audit, příklady.
 4. Procesní analýza a řízení sociálně-ekonomických systémů
  Porovnání technických a sociálně ekonomických systémů, vznik a vývoj procesního řízení. BPR a jeho význam pro řízení a zavádění komplexních podnikových informačních systémů. BPM, nástroje modelování procesů, BPA a BPMS – rozdíly a představitele nástrojů, notace pro modelování procesů, význam procesního modelování pro SOA, úrovně podrobnosti procesních modelů. Možnosti a úrovně hodnocení zralosti procesů. Vazba na outsourcing.
 5. Podnikové informační systémy
  Vývoj podnikových informačních systémů z různých hledisek (hledisko cílů, míry integrace procesů, dostupných produktů, architektury, platforem), architektura SOA. Postup a nástroje plánování podnikových informačních systémů, obsah a výstupy předimplementačních projektů. Organizační aspekty podniků a jejich vliv na konfiguraci ERP systému, druhy konfigurace. Efektivnost projektů ERP systémů – různé pohledy, nástroje, vliv různých druhů cen na efektivitu zavádění ERP systémů. Význam modelů pro zavádění ERP systémů. Právní aspekty výběru, implementace a údržby podnikových IS, smlouvy.
 6. Projektové řízení
  Definice projektu, rozdíl proti jiným druhům řízení, vztah mezi projektovým řízením a systémovými teoriemi (měkké, tvrdé). Výhody a nevýhody řízení jednotlivých projektů a portfolia projektů, SW nástroje a jejich požadavky na vstup dat. Druhy životních cyklů projektů. Mezinárodní metodiky a jejich koncepce. Organizační a personální aspekty řízení projektů.
 7. Řízení útvaru IS/ICT v organizaci
  Historie vývoje role IS/ICT v organizacích. IT Governance – principy, úrovně, vliv na řízení organizací a řízení útvaru IS/ICT. Organizační aspekty (centralizace vs. decentralizace). Finanční aspekty (modely financování a rozpočty). Hodnocení přínosů IS/ICT pro organizaci. Definice služeb IT, druhy, vazby na outsourcing. Typické role útvarů IS/ICT. Význam a obsah standardů COSO, COBIT, ITIL ,SOX, BASEL, BSC.
 8. Audit IS
  Vývoj, definice, vlastnosti, druhy a obsah auditu IS. Obecný postup auditu a jeho porovnání s obecnými projektovými postupy, nástroje a výstupy. Relevantní standardy (zákony: ČR, EU, SOX, BASEL; návody: ISACA; metodiky: COBIT, INTOSAI, COSO, certifikace). Postup a druhy analýzy rizik – význam pro auditora, vnitřní kontrolní systém organizací a jeho testování, postup auditu pro vybraný objekt ICT
 9. Komunikační systémy v organizaci
  Druhy komunikačních systémů v organizaci, vztah komunikačního systému organizace a jejího informačního systému, pojem referenční model řízení, příklady z praxe.
 10. Metriky v podnikové informatice
  Pojem metrika a měření, příklady použití metrik pro měření podnikové informatiky, pojem účinnost podnikové informatiky, koncept PDCA a způsob práce s ukazateli měření účinnosti podnikové informatiky, druhy metrik a jejich pokrytí známými „best practice“.

Doporučená literatura ke SZZ

 • BUREŠ, V. Systémové myšlení pro manažery. Professional Publishing, 2011. 978-80-7431-037-9
 • DOUCEK Petr Řízení projektů informačních systémů, 2. rozšířené vydání, Professional Publishing, 2006, ISBN 80-86946-17-7
 • DOUCEK, Petr (ed.): Informační management v informační společnosti. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2013, ISBN 978-80-7431-097-3
 • DOUCEK, Petr, NOVÁK, Luděk, SVATÁ, Vlasta. Řízení bezpečnosti informací. 2. rozšíř. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011, ISBN 978-80-7431-050-8.
 • JACKSON, M C. Systems Thinking: Creative Holism for Managers. Chichester: John Wiley, 2003. ISBN 0-470-84522-8
 • MILDEOVÁ S., Systémová dynamika, Praha: Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1842-8
 • OŠKRDAL V., DOUCEK P. Praktické řízení ICT projektů, Praha: Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2073-5
 • PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1742-1
 • STŘÍŽOVÁ Vlasta a kol., Organizace v podmínkách informační společnosti. Oeconomica Praha 2014. ISBN 978-80-245-2072-8
 • SVATÁ Vlasta, Audit informačního systému. 2. vyd. bez úprav. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012, ISBN 978-80-7431-106-2
 • SVATÁ Vlasta: Projektové řízení v podmínkách ERP systémů, 3. přepracované vydání, 2007, nakladatelství Oeconomia, ISBN 978-80-245-1183-2