Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecké zaměření katedry

Vědecko-výzkumná práce je zaměřena do tří hlavních oblastí zájmu katedry. Oblast systémového výzkumu se zaměřuje na moderní systémovou teorii, rozvoj měkkých systémových metodologií, teorii komplexity a vybrané otázky kybernetiky, včetně teorie informace. V oblasti informačních systémů je pozornost orientována na měnící se charakter informačních systémů, skupinové a individuální využití IT a na podporu manažerské práce informační technologií. V posledním období se vědecká práce orientuje i na dopady IT na rozhodování manažerů včetně analýzy a řízení rizik v kybernetickém prostoru. V manažerské oblasti jsou rozvíjeny jak teorie, tak aplikace informačního managementu, moderní trendy manažerské práce, měnící se charakter organizací a práce se znalostmi. Úsilí katedry na poli vědecko-výzkumné práce je podpořeno dobrým zajištěním moderní světovou literaturou.

Členové katedry se účastní řady významných českých i zahraničních mezinárodních konferencí a publikují v řadě uznávaných zahraničních časopisech, např. Mathematical Problems in Engineering, Journal of Information Science, Kybernetes, Sensors, Journal of Business Economics and Management, Engineering Economics nebo Central European Journal of Operations Research.

Katedra každoročně spolupořádá dvě mezinárodní konference: Interdisciplinary Information Management Talks a System Approaches. Dále se členové katedry aktivně podílí na přípravě vědeckého časopisu Acta Informatica Pragensia, který vydává VŠE v Praze.

Výzkumné a rozvojové projekty na KSA

V oblasti výzkumu a vývoje se členové katedry podílejí na realizaci projektů podporovaných zejména GAČR, TAČR a dále rozvojových projektů MŠMT. V této oblasti také úzce spolupracují s praxí. Mimo oblast zájmu členů katedry neleží ani projekty se zahraničními partnery, či aktivity smluvního výzkumu, kdy tvůrčí práce probíhá dle požadavků zadavatele.

Přehled výzkumných projektů:

 • The Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (2016) – Ethical Issues related to ICT Systems
 • BIN-net (2004-2008) – Business Informatics, Network in Common Europe, 28545-IC-1-2003-1-AT-ERASMUS-PROGUC-1 (vývoj nového studijního programu v oblasti Business informatiky ve spolupráci s 10 universitami v Evropě.

GAČR:

 • GA17-02509S (2017-2019) –Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb
 • P403/11/1899 (2011-2013) – Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT
 • GA402/09/0385 (2009-2011) – Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurence schopnost absolventů českých vysokých škol
 • GA201/07/0455 (2007-2009) – Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky
 • GA402/05/0502 (2005-2006) – Teorie systémové dynamiky a tržní struktury
 • GA402/05/0757 (2005-2006) – Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí
 • GA402/98/1481 (1998-2000) – Informační management externích datových zdrojů – využití pro managerskou práci

MŠMT:

 • Best practice transfer among universities and praxis (2006-2008)

TAČR:

 • TAČR Beta2, TI00UVCR001 (2017-2018) – Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2
  • minitendr TI00UVCR001MT01 (2017) Klasifikace a zjištění dostupnosti digitálních služeb státu
  • minitendr TI00UVCR001MT10 (2017-2018) Klasifikace a zjištění dostupnosti digitálních služeb státu II

Operační programy:

 • Praha – Adaptabilita, (2012-2013) – Laboratoř systémové analýzy
 • Věda a konkurenceschopnost (2012-2013) – Informace a konkurenceschopnost: Sociální sítě, CZ.1.07/2.4.00/17.0004, odpovědný řešitel VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Věda a konkurenceschopnost (2009-2012) – Sociální síť informatiků v regionech České Republiky, CZ.1.07/2.4.00/12.0039, odpovědný řešitel Univerzita Karlova v Praze

Spolupráce s praxí

Kromě tradičních partnerů pro spolupráci jako jsou tuzemské i zahraniční vysoké školy nebo instituce veřejné a státní správy (NBÚ, NKÚ, ČSÚ a další), spolupracují pracovníci katedry také s komerčními subjekty. Je možné v tomto kontextu zmínit například spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. (od roku 2015), kdy pracovníci KSA pracují jako expertní konzultanti pro společnost T-mobile CZ, a.s. na projektech v oblastech jako jsou „Bezpečná firma“ či „Business Continuity Management / Disaster Recovery“ v segmentu B2B zákazníků.

Pracovníci KSA také pomáhají zpracovat strategii vhodných ICT oblastí pro další rozvoj, oponují koncepci „Security teamu“ či navrhují možné bezpečnostní požadavky v jednotlivých tržních segmentech. Spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti je uskutečňována zejména se společností PriceWaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., kde se jedná o participaci expertů této společnosti na kurzech KSA, včetně toho, že studenti mají možnost zpracovávat svoji diplomovou nebo bakalářskou práci v kooperaci s odborníky z této společnosti. Velmi obdobná forma spolupráce se rozvíjí i se společností Risk Analysis Constultants, s.r.o.