Informační management (Ing.)

Garant: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Studijní obor Informační management rozvíjí unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí systémových přístupů, manažerských metod a informačních technologií. Vychází z nutnosti organizací získávat, zpracovávat, zprostředkovávat, ukládat a vyměňovat si informace s okolím a tyto toky řídit. Organizace v informační společnosti jsou chápány jako „informačně orientované“ a cílem informačního managementu pak je účelně organizovat jejich procesy. Obor má vztah k metodám řízení informačních procesů, funkcím řízení, jako je plánování, rozhodování, kontrola, tvorbě a změnám struktury organizace, komunikaci v organizaci i mimo ni, inovacím, práci s lidmi, kultuře a etice v organizaci, apod. Všechny dříve uvedené aspekty dává do souvislosti s prací s informacemi a s ohledem na nasazování informačních a komunikačních technologií (IKT). Informační management přináší integraci lidského potenciálu, technologií a dalších znalostí, které vedou k racionálnímu, cílevědomému účelovému a ekonomickému chování organizace, aby byla schopna na jejich základě dosahovat svých cílů.

Získané znalosti z oblasti systémových přístupů umožňují absolventům oboru vhodně pojmenovat a strukturovat zásadní příležitosti ke zlepšení řízení organizací a jejich IKT. Znalost systémů a systémového myšlení představuje kritickou kompetenci pro zvládnutí narůstající komplexity v současné globální ekonomice. Absolventi, kteří dobře zvládají synteticko-analytické postupy, nejsou pak paralyzováni složitostí řešení praktických problémů.

Dalším pilířem studijního oboru je dosažení vysokého stupně porozumění vývoji a významu aplikovaného managementu pro řízení IKT v organizaci. Získaná úroveň odborných kompetencí poskytuje studentům efektivní myšlenkový rámec pro výběr a aplikaci vhodných manažerských metod, postupů a nástrojů. Skloubení teoretické a praktické výuky managementu rozvíjí dovednosti studentů aplikovat klíčové postupy pro řízení výkonnosti, kvality, procesů, rizik, auditu a pro další praktické disciplíny managementu podnikové informatiky. Podpora řízení organizace informačními technologiemi představuje třetí doménu informačního managementu. Pochopení požadavků byznysu a priorit manažerů, kteří řídí organizace, umožňuje studentům nalézat oblasti aplikace informačních technologií s největším dopadem na výsledky organizace. Studijní obor klade důraz na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení soudobé informatiky. Součástí této domény je také osvojení poznatků trendů aplikací informačních technologií například pro podporu automatizace procesů, řízení projektového portfolia, business intelligence, data miningu, znalostního managementu a dalších.

Z těchto důvodů je cílem navazujícího magisterského studia oboru Informační management naučit studenty:

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena Státní zkouškou ze studijního oboru Informační management, obhajobou diplomové práce, státní zkouškou z vedlejší specializace.

Hlavními profesemi, pro které jsou absolventi tohoto oboru připravováni, jsou zejména: bezpečnostní manažer, auditor informačních systémů, projektový manažer, konzultant informačních systémů, systémový analytik, designer ICT služeb, byznys analytik, případně ICT obchodní manažer.

Informace pro zájemce o studium

Informace pro studentyCopyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague