Jak podat přihlášku?

Zde najdete vše co potřebujete vědět o přijímacím řízení na obor Informační management.

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet
 • od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese prihlasky.vse.cz.

Přijímací zkoušky
 • 20. 6. 2023

Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou. Termín si nelze volit, ani jej nelze měnit. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online
 • přijatí bez přijímací zkoušky – mezi 1. a 19. 6. 2023,
 • přijatí na základě přijímací zkoušky – 22. a 26. 6. 2023.

Pro přijímací řízení jsme vydali elektronická skripta REPETITORIUM PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT.

Skripta Repetitorium IM

Materiály pro přípravu k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Informační management jsou zdarma ve formátu elektronické PDF publikace ke stažení ze stránek nakladatelství VŠE.

Skripta mají za cíl připravit uchazeče k přijímacímu řízení na magisterský obor Informační management. Začínají Úvodem do informatiky, kde jsou připomenuty základní koncepty, pojmy a východiska informačních a komunikačních technologií. Následují části odborné, věnované IT Governance, tedy správě podnikové informatiky a část zaměřená na informační bezpečnost a kryptografii. Závěr skript krátce shrnuje základy vědecké práce.

Přijímací test zahrnuje otázky, které prověřují přehled o výše uvedených oblastech a porozumění základním pojmům. Zahrnuje 40 otázek, z nichž polovina bude hodnocena třemi body a polovina dvěma body v závislosti na obtížnosti.

Další informace k přijímacímu řízení

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese prihlasky.vse.cz. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 880 Kč lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do 30. dubna 2023.

Uchazeč je považován za přihlášeného, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny požadované údaje. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Bude-li poukázaná částka nižší (například když si banka strhne manipulační poplatek), nemůže být uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nevratný.

Pokud má uchazeč zájem o více studijních programů, musí na každý program podat samostatnou elektronickou přihlášku a za každou přihlášku zaplatit poplatek 880 Kč.

Zákonnou podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu (viz § 48 zákona č. 111/1998 Sb.). Další podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je úspěšné složení přijímací zkoušky z odborného předmětu.

Pokud uchazeč absolvoval své předchozí studium alespoň v bakalářském studijním programu v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není občanem České republiky či Slovenska, musí úspěšně složit zkoušku z českého jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE, na kterou se sám přihlásí. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Uchazeči z řad současných či bývalých studentů VŠE je zkouška z českého jazyka prominuta.

  1. Děkan FIS může prominout přijímací zkoušku uchazeči, který současně
   • úspěšně ukončil bakalářské studium na Fakultě informatiky a statistiky nejpozději v šestém semestru studia a ve stejné oblasti vzdělávání, do které podává přihlášku na magisterské studium,
   • v průběhu tohoto bakalářského studia neměl přidělené dodatečné kreditové poukázky (děkan může tuto podmínku na základě žádosti uchazeče prominout, pokud byly dodatečné kreditové poukázky studentovi přiděleny v souvislosti se studiem v zahraničí, kam byl vyslán v rámci studia na VŠE, nebo v jiném odůvodněném případě) a
   • měl po skončení pátého semestru studia v bakalářském studijním programu průměrný prospěch (dle čl. 3 písm. g Studijního a zkušebního řádu VŠE) do 2,00 včetně.

  Uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené v bodě 1 a podají pouze jednu přihlášku ke studiu na FIS, budou automaticky přijati na program uvedený v přihlášce. Uchazeči, kteří podají více než jednu přihlášku na programy, na které jim mohou být prominuty přijímací zkoušky, musejí nejpozději do 30. 4. 2023 formou žádosti v kontaktním centru v InSIS sdělit, na který program požadují přijímací zkoušku prominout.

  Studenti budou přijímáni v pořadí dle dosaženého průměru a kapacitních možností programu. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu na daný program. Žádost o prominutí přijímací zkoušky lze podat pouze na jeden program.

  1. O prominutí přijímací zkoušky na magisterské studium mohou nejpozději do 15. 6. 2023 zažádat také studenti jiných fakult VŠE a jiných vysokých škol, kteří bakalářské studium absolvovali s vyznamenáním. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. Žádost je třeba doručit e-mailem paní Hudcové.
  2. Přijímací zkouška nebude prominuta absolventům oboru Multimédia v ekonomické praxi ani uchazečům o studium v programech Data a analytika pro business, Informační systémy a technologie a Podniková informatika.

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují uchazeči, kteří nejsou absolventy FIS, odevzdáním digitálně podepsané kopie vysokoškolského diplomu. Alternativně lze použít také digitálně podepsané potvrzení studijního oddělní o dokončení bakalářského studia.

Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání prostřednictvím aplikace.

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem v rámci aktuálního přijímacího řízení. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.