Aplikovaná informatika (Ph.D.)

Garant: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

Doktorský studijní program Aplikovaná informatika se zaměřuje na rychle se rozvíjející oblast výzkumu a praxe, a proto je o něj ze strany doktorandů dlouhodobý zájem. Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti výzkumu a vývoje, vysokoškolským učitelům, a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek. V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou prací studenta pod vedením školitele – profesora nebo docenta daného oboru. Studium často zahrnuje práci na některém z výzkumných projektů příslušné oborové katedry. Studenti v prezenčním studiu se také podílejí na výuce katedry.

Na závěr doktorského studia student obhajuje svoji disertační práci před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul „doktor“ ve zkratce Ph.D. uváděný za jménem.

Hlavními tematickými oblastmi, do kterých se disertační práce tradičně zaměřují, jsou:

  • Metody a nástroje pro analýzu rozsáhlých dat vznikajících mj. v oblastech obchodu, výroby/provozu, nebo veřejné správy
  • Řešení vztahů ekonomického prostředí a informatiky, včetně problematiky lidských zdrojů v informatice a měření přínosů a nákladů ICT
  • Řízení podnikové informatiky
  • Metodické, sociální a ekonomické aspekty vývoje a využívání aplikačního programového vybavení
  • Metody zapojování sémantických a webových technologií do konvenčních informačních systémů
  • Inovace a konkurenceschopnost v ICT
  • Sociotechnické aspekty ICT v organizačním a společenském kontextu
  • Řízení bezpečnosti v ICT
  • Aplikace systémových přístupů na koncepci a realizaci informačních systémů.

Obor  je zabezpečován pedagogicky i vědecko-výzkumně čtyřmi informatickými katedrami. Případní zájemci, kteří se chystají zahájit doktorské studium, jsou povinni před přijímacím řízením oslovit vhodného školitele a na vedení práce se s ním domluvit. Další informace o doktorském studiu v programu Aplikovaná informatika na KSA poskytnou jednotliví školitelé nebo Mgr. et Mgr. Ing. František Sudzina, Ph.D.