Profil katedry

Katedra systémové analýzy (KSA) se zabývá aplikovanou informatikou se zaměřením na manažerské dovednosti v oblasti řízení podnikových informačních systémů. Mezi tradiční oblasti zájmu katedry patří zejména systémové přístupy, podnikové informační systémy a metody jejich řízení. Významným doplněním podnikových informačních systémů je oblast jejich auditu a výuka technik použití auditu při řízení podnikové informatiky. V současnosti je portfolio kurzu katedry rozšiřováno o aplikaci sociálních sítí a přístupů z oblasti sociální informatiky a o jejich vliv na podnikové informační systémy. Výrazným rozšířením znalostí studentů je pak blok kurzů věnovaný bezpečnosti informačních systémů – a to od digitální forenzní analýzy až po systémy řízení bezpečnosti informací a jejich integraci do celkového systému řízení organizace. Dále také informační společnost a média (prezentace informací, využití médií v práci manažera, analýza mediálního působení, soukromí, informační etika, informační a mediální gramotnost a kritické myšlení v manažerské práci). Součástí je i zaměření na oblast organizace a informace (propojení organizačních struktur a informačního managementu, práce s informacemi v různých organizačních strukturách).

KSA má dlouhou historii úzce spojenou s vývojem a zasazováním mechanizační, automatizační a výpočetní techniky do podnikové sféry v Československu a později České republice. Katedra byla založena v roce 1969, aby doplňovala výuku v oblasti teorie systémů, kybernetiky a projektování na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). V roce 1973 byla vytvořena Katedra automatizovaných systémů řízení sloučením KSA a Katedry výpočetní a organizační techniky. V roce 1991 dochází k obnovení samostatné KSA na půdě nově ustanovené Fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Pedagogická činnost

Katedra garantuje hlavní magisterskou specializaci Informační management  (Ing.) a vedlejší specializaci na magisterském stupni: 4SM – Security Management. Hlavními profesemi, pro které jsou absolventi specializací KSA připravováni, jsou zejména: bezpečnostní manažer, auditor informačních systémů, projektový manažer, konzultant informačních systémů, systémový analytik, designer ICT služeb, byznys analytik, případně ICT obchodní manažer.

Dále se katedra podílí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském stupni společně s ostatními informaticky orientovanými katedrami na Fakultě informatiky a statistiky VŠE: Aplikovaná informatika (Bc./Ph.D.), Kognitivní informatika (Ing.), Podniková informatika (Ing.), Information Systems Management (Ing.). Na Fakultě financí a účetnictví VŠE zajišťuje katedra výuku základního kurzu Informatika pro bakalářské studium.

Vědecko-výzkumná činnost

Členové katedry se účastní řady významných českých i zahraničních mezinárodních konferencí a publikují v řadě zahraničních impaktfaktorových časopisech, např. Mathematical Problems in Engineering, Journal of Information Science, Kybernetes, Sensors, Journal of Business Economics and Management, Engineering Economics nebo Central European Journal of Operations Research. V oblasti výzkumu a vývoje se členové katedry podílejí na realizaci projektů podporovaných GAČR, TAČR nebo MŠMT a také v této oblasti spolupracují s praxí.

Katedra každoročně spolupořádá dvě mezinárodní konference: Interdisciplinary Information Management Talks a System Approaches. Dále se členové katedry aktivně podílí na přípravě vědeckého časopisu Acta Informatica Pragensia, který vydává VŠE. Další informace jsou uvedeny na stránce Vědecké zaměření katedry.