Časopis Acta Informatica Pragensia

Acta Informatica Pragensia (ISSN 1805-4951) je recenzovaný časopis využívající model otevřeného přístupu k vědeckým informacím (tzv. Open Access), který pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Úlohou časopisu je aktivně podporovat výzkumné a profesní aktivity tím, že nabídne nezpoplatněnou publikační platformu, která je celosvětově dostupná. Hlavní témata časopisu zahrnují teorii a aplikaci podnikových informačních systémů, a dále interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

V oblasti byznys aspektů se časopis zaměřuje především na empirický a návrhový typ výzkumu s dopadem do praxe, jako jsou např. výzkumné články zabývající se současnými problémy IT manažerů a IT profesionálů v různých typech organizací. V sociální oblasti jsou to příspěvky, které podtrhují multidisciplinární dopady aplikace ICT ve společnosti bez ohledu na omezení dané vymezením konkrétních vědních oborů. Časopis Acta Informatica Pragensia je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) a dalších databázích či seznamech.

Další informace získáte na webových stránkách:

https://aip.vse.cz