Spolupráce s praxí

Kromě tradičních partnerů pro spolupráci jako jsou tuzemské a zahraniční vysoké školy nebo instituce veřejné a státní správy (NBÚ, NKÚ, ČSÚ a další), spolupracují pracovníci katedry také s komerčními subjekty. Příkladem může být spolupráce se společností T-Mobile Czech Republic a.s. (od roku 2015), kdy pracovníci KSA pracují jako expertní konzultanti pro společnost T-mobile CZ, a.s. na projektech v oblastech jako jsou „Bezpečná firma“ či „Business Continuity Management / Disaster Recovery“ v segmentu B2B zákazníků. Dalším příkladem může být spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti je uskutečňována zejména se společností PriceWaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., kde se jedná o participaci expertů této společnosti na kurzech KSA, včetně toho, že studenti mají možnost zpracovávat svoji diplomovou nebo bakalářskou práci v kooperaci s odborníky z této společnosti. Velmi obdobná forma spolupráce se rozvíjí i se společností Risk Analysis Constultants, s.r.o.

Pracovníci KSA pomáhají zpracovat strategii vybraných ICT oblastí pro další rozvoj či navrhují možné bezpečnostní požadavky v jednotlivých tržních segmentech. Kromě této spolupráce a smluvního výzkumu probíhá spolupráce s praxí také na úrovni aplikovaného výzkumu, kdy KSA spolupracuje s komerčními subjekty na inovacích či využití nových poznatků v praxi (např. projekty TAČR).