Informační management (Ing.)

Garant: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Studijní obor Informační management rozvíjí unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí systémových přístupů, manažerských metod a informačních technologií. Vychází z nutnosti organizací získávat, zpracovávat, zprostředkovávat, ukládat a vyměňovat si informace s okolím a tyto toky řídit. Organizace v informační společnosti jsou chápány jako „informačně orientované“ a cílem informačního managementu pak je účelně organizovat jejich procesy. Obor má vztah k metodám řízení informačních procesů, funkcím řízení, jako je plánování, rozhodování, kontrola, tvorbě a změnám struktury organizace, komunikaci v organizaci i mimo ni, inovacím, práci s lidmi, kultuře a etice v organizaci, apod. Všechny dříve uvedené aspekty dává do souvislosti s prací s informacemi a s ohledem na nasazování informačních a komunikačních technologií (IKT). Informační management přináší integraci lidského potenciálu, technologií a dalších znalostí, které vedou k racionálnímu, cílevědomému účelovému a ekonomickému chování organizace, aby byla schopna na jejich základě dosahovat svých cílů.

Získané znalosti z oblasti systémových přístupů umožňují absolventům oboru vhodně pojmenovat a strukturovat zásadní příležitosti ke zlepšení řízení organizací a jejich IKT. Znalost systémů a systémového myšlení představuje kritickou kompetenci pro zvládnutí narůstající komplexity v současné globální ekonomice. Absolventi, kteří dobře zvládají synteticko-analytické postupy, nejsou pak paralyzováni složitostí řešení praktických problémů.

Dalším pilířem studijního oboru je dosažení vysokého stupně porozumění vývoji a významu aplikovaného managementu pro řízení IKT v organizaci. Získaná úroveň odborných kompetencí poskytuje studentům efektivní myšlenkový rámec pro výběr a aplikaci vhodných manažerských metod, postupů a nástrojů. Skloubení teoretické a praktické výuky managementu rozvíjí dovednosti studentů aplikovat klíčové postupy pro řízení výkonnosti, kvality, procesů, rizik, auditu a pro další praktické disciplíny managementu podnikové informatiky. Podpora řízení organizace informačními technologiemi představuje třetí doménu informačního managementu. Pochopení požadavků byznysu a priorit manažerů, kteří řídí organizace, umožňuje studentům nalézat oblasti aplikace informačních technologií s největším dopadem na výsledky organizace. Studijní obor klade důraz na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení soudobé informatiky. Součástí této domény je také osvojení poznatků trendů aplikací informačních technologií například pro podporu automatizace procesů, řízení projektového portfolia, business intelligence, data miningu, znalostního managementu a dalších.

Z těchto důvodů je cílem navazujícího magisterského studia oboru Informační management naučit studenty:

  • chápat informaci jako nejdůležitější aktivum organizací umožňující integraci jak v rámci firem, tak s externími subjekty, které má svoji hodnotu, životní cyklus, modely apod.,
  • integrovat různé aspekty řízení organizací (business a IKT, funkční a procesní, generování hodnoty a řízení rizika),
  • identifikovat a integrovat informační potřeby různých zájmových skupin (externí: stát, zainteresované osoby, finanční instituce, dodavatelé, odběratelé; interní: zaměstnanci, statutární orgány, management),
  • implementovat různé modely, nástroje a techniky, umožňující účelné a účinné řízení informací v organizaci tak, aby dosahovala svých cílů.

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena Státní zkouškou ze studijního oboru Informační management, obhajobou diplomové práce, státní zkouškou z vedlejší specializace.

Hlavními profesemi, pro které jsou absolventi tohoto oboru připravováni, jsou zejména: bezpečnostní manažer, auditor informačních systémů, projektový manažer, konzultant informačních systémů, systémový analytik, designer ICT služeb, byznys analytik, případně ICT obchodní manažer.

Rozpis státních zkoušek je zveřejňován na Intranetu pro studenty FIS. Okruhy otázek i veškeré informace týkající se diplomových prací naleznete na Intranetu pro studenty FIS.