4AP – Analýza podnikových procesů (VS)

Garant: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Stručná charakteristika

Cílem vedlejší specializace Analýza podnikových procesů je seznámit studenty s novými trendy v procesním řízení organizací v různých průmyslových sektorech a ve státní správě. Základem procesního řízení je modelování procesů, které je možné realizovat za pomoci různých modelovacích jazyků, jak grafických (např. UML, BPMN, EPC), tak textových, na různých úrovních podrobnosti a za použití různých softwarových nástrojů (BPMS). Modely pomáhají primárně porozumět podnikovým procesům, analyzovat je a optimalizovat Sekundárně se zabývají například tím, jakými IT službami budou podporovány, případně kde jsou jejich rizika, jaké kontroly se provádějí pro snížení těchto rizik, nebo zda jsou v souladu s existujícími regulacemi.

Studenti se seznámí s nástroji typu BPA (Business Process Analysis) a BPMS (Business Process Management Suites). Hlavním cílem nástrojů BPA je graficky a textově popsat procesy, analyzovat je a následně optimalizovat. Modely procesů, které jsou jejich výstupem, tak výrazně zlepšují komunikaci mezi různými profesemi a úrovněmi řízení v rámci organizací. Nástroje typu BPMS také podporují modelování procesů, ale s jiným cílem. Tímto cílem je automatizace, realizace a monitorování procesů. Hlavními uživateli těchto nástrojů na rozdíl od předchozího typu nejsou business uživatelé, ale tzv. business analytici a informační specialisté.

Komu je specializace určena

Procesní řízení a jeho podpora automatizovanými nástroji je aktuální pro všechna odvětví a typy organizací.  Tato vedlejší specializace je proto určena všem studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské VŠE.

Kapacita na semestr a postup přihlášení

Kapacita specializace je 20 studentů, přihlášení je prostřednictvím InSIS.

Omezení vstupu do vedlejší specializace

Garantující katedra nestanovuje žádné specifické požadavky na studium. Předpokládá se uzavření bakalářského stupně studia nebo jemu na roveň postavené kvalifikace. Vzhledem k tomu, že jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce, předpokládá se znalost tohoto jazyka na úrovni absolvování jazykových kurzů na VŠE.

Struktura studijního plánu vedlejší specializace

V průběhu studia studenti absolvují tři povinné předměty (15 kreditů) a volitelné předměty (15 kreditů).

Přehled povinných předmětů (15 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4SA423 Teorie a techniky procesního modelování 6 kreditů
4SA416 Úvod do teorie systémů 6 kreditů
4SA431 Information Systems Management 3 kredity

 

Přehled volitelných předmětů (15 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4SA411 Informační management 6 kreditů
4SA418 Organizace a informace 6 kreditů
4SA511 Optimalizace podnikových procesů 6 kreditů
4SA552 (4SA553) Moderní řízení změn 3 kredity
4SA550 (4SA551) Moderní řízení rizik 3 kredity

 

Okruhy ke státní zkoušce 4AP

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou z povinných předmětů. Složení státní zkoušky odpovídá Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze. Forma zkoušky je ústní. Student si vytáhne otázku, která se bude skládat ze dvou podotázek, každá z různého povinného předmětu kurzu. Klasifikaci státní zkoušky bude tvořit jedna známka.

Studenti si rovněž mohou zpracovat své diplomové práce z tematiky vyučované v rámci vedlejší specializace a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.

Okruhy otázek podle jednotlivých předmětů

4SA423 – Teorie a techniky procesního modelování

 • Podnik – účel podniku; rozdíly mezi soukromými podniky, státními podniky a příspěvkovými organizacemi; vztah podnikové strategie, business modelu a podnikových procesů; analytické modely využívané v této oblasti
 • Podnikový proces – princip a definice; příklad; kategorizace procesů (hlavní, podpůrné, řídící); typické atributy podnikových procesů a jejich význam; analytické modely využívané v této oblasti
 • Standardizace procesů – důvody pro standardizaci podnikových procesů; standardizace jako nástroj řízení; vztah technologie (zejména informační) a podnikových procesů (přínosy a negativa); informační technologie a standardizace procesů; analytické modely využívané v této oblasti
 • Organizační struktury – příčiny vzniku a jejich účel; výkonnost jednotlivce versus výkonnost podniku jako celku; vztah architektury a systému (příklad na vybrané organizaci); přehled známých typů org. str. a jejich stručný popis; analytické modely využívané v této oblasti
 • Funkční organizační struktury – princip; vztah funkčních org. str. a specializace práce; klady a zápory funkčních org. str. ; hybridní org. str. ; analytické modely využívané v této oblasti
 • Procesní organizační struktury – princip; klady a zápory; kritické srovnání s funkční org. str.; maticová org. str. jako předstupeň procesního řízení ; analytické modely využívané v této oblasti
 • Změny podnikových procesů – důvody; vztah změn a systémového okolí podniku; změny procesů a dynamická rovnováha podniku; organizační zajištění procesních změn; analytické modely využívané v této oblasti
 • Inkrementální změny procesů – důvod; vhodnost; nevýhody a rizika; vhodný způsob organizačního zajištění realizace změn; příklad; analytické modely využívané v této oblasti
 • Skokové změny procesů (reengineering) – důvod; vhodnost; nevýhody a rizika; vhodný způsob org. zajištění realizace změn; příklad.; analytické modely využívané v této oblasti

4SA416 – Úvod do teorie systémů

 • Systémové myšlení a jeho historický vývoj- meze systémového myšlení.  Pojem a vymezení systému, (vlastnosti, struktura, chování, hranice, subsystém, podstatné a nepodstatné okolí, rozlišovací úrovně). Porovnání vybraných definic systému (struktura, chování)
 • Typizace a kategorizace systému – (matematický, fyzikální, ekonomický aj., deterministický-stochastický, statický-dynamický, spojitý-diskrétní aj.). Měkké a tvrdé systémy. Vazby systémů a spojování systémů (matematické vyjádření a geometrická řešení). Konečný automat, Turingův stroj
 • Základy modelování – definice modelu, modelový přístup. Typy modelů (matematický, fyzikální, technický, ekonomický aj.). Izomorfismus, homomorfismus. Etapy matematického modelování (indukce, dedukce, interpretace, adekvátnost) Černá schránka
 • Zásady systémového přístupu k projektu (cíl, analýza – top-down, syntéza – bottom-up, realizace). Dekompozice systému, míra abstrakce
 • Aplikace systémového myšlení – systémové myšlení podporující dosažení cíle, nalezení cíle, spravedlnost, diverzitu.

4SA431 – Information Systems Management

 • Vývoj a terminologie řízení informačních systémů (IS) – data, informace, znalosti, IS, IT, aplikace, vývoj modelů pro řízení IS, současné trendy v řízení IS, role CIO
 • Modely a rámce podporující řízení IS – příklady populárních modelů (Anthony’s model Nolan-Gybson model, Three Era model, MIT model, IT Governance)
 • IT Governance a Cobit – IT Governance jakou součást Corporate Governance a Enterprise Governance, základní charakteristiky a dokumenty, základní filosofie best practice Cobit
 • Plánování IS/IT – úrovně a obsah plánů, druhy plánů, metodiky, nástroje (BSC), možnosti automatizované podpory
 • Organizování IS/IT – struktura modelů (IT business model, IT provozní model, IT servisní model, IT organizační model), možnosti organizace IT na úrovni celé organizace, možnosti organizace IT na úrovni útvaru, druhy centralizace služeb IT
 • Standardy a procedury – normativní základna pro řízení IT, příklady externích a interních norem, interní IT normy platné pro celou organizaci, v rámci útvaru IT, v rámci projektů IT, možnosti automatizované podpory (Compliance software)
 • Právní aspekty řízení IT – oblasti počítačového práva, nástroje ochrany softwarových produktů (majoritní a minoritní nástroje, copyright, patent, licence, trestní postih, technologická ochrana, obchodní značka, obchodní tajemství, nekalá soutěž), druhy smluv podle různých hledisek, smlouva na dodávku služeb (SLA, druhy, úskalí), druhy smluv doprovázející implementaci systémů typu ERP
 • Finanční aspekty řízení – modely sledování nákladů na úrovni útvaru (modelů sledování nákladů na IT služby, druhy a struktura rozpočtu útvaru IT, metriky) a projektů (sledování nákladů, přínosů), automatizovaná podpora
 • Kvalita IS/IT – definice kvality a její specifika pro oblast řízení IT, zástupci norem týkajících se kvality procesů tvorby SW, procesů provozu, SW produktů, IT služeb, procesy auditu a ujištění
 • Bezpečnost IS/IT – definice bezpečnosti a její vztah ke kvalitě, zástupci standardů bezpečnosti pro ISMS, SW produkty, CMM, model ROSI