4PK – Prezentace a komunikace informací (VS)

Garant: Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

Stručná charakteristika

Cílem vedlejší specializace „Prezentace a komunikace informací“ je naučit studenty kvalitní práci s informacemi, která je pro moderního manažera velice potřebná. Informace je průřezově pojímána jako základ pro řízení, řešení problémů a komplexní management ve všech typech podniků. Studenti pochopí nejen význam a různé souvislosti informací v moderním světě, ale naučí se také informace zpracovávat, prezentovat a využívat v komunikačním procesu. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu a práce s nimi.

Absolvování vedlejší specializace by mělo dát jejím studentům schopnost efektivně pracovat s informacemi na všech úrovních managementu, interpretovat informace v novém prostředí dynamických systémů v podnicích všech velikostí a tyto informace prezentovat v odpovídající formě s využitím moderních komunikačních prostředků. Studenti se seznámí se základy designu, reklamy, s komunikačními a prezentačními dovednostmi. Důraz je kladen také na práci s novými médii, jako s důležitým fenoménem komplexních informačních systémů. Tento profil je důležitým předpokladem pro kvalifikovanou a aktivní účast při projektování informačních systémů a při využívání jejich výstupů v marketingu, managementu, v komunikaci s odběrateli, obchodními partnery, zákazníky atd.

Vedlejší specializace je koncipována jako samostatný program umožňující budoucímu absolventovi efektivní orientaci v práci s informacemi v komplexu různorodých komunikačních aktivit a s odpovídajícím prezentačním výstupem. Naučí své absolventy orientovat se a podílet na práci v reklamním průmyslu, v marketingovém oddělení firem, v PR odděleních, analytických a plánovacích útvarech atp. Z charakteristiky této vedlejší specializace a z profilu jednotlivých povinných a volitelných předmětů je zřejmé, že absolventi budou vhodně doplňovat svoji hlavní specializaci právě moderním přístupem ke zpracování, vyhodnocování a prezentování informací potřebných v managementu na všech úrovních.

Komu je specializace určena

Specializace je určena studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské fakulty VŠE a studentům hlavních specializací Fakulty informatiky a statistiky, s výjimkou hlavní specializace Informační management.

Kapacita na semestr a postup přihlášení

Kapacita specializace je 30 studentů, přihlášení je prostřednictvím InSIS.

Omezení vstupu do vedlejší specializace

Garantující katedra nestanovuje žádné specifické požadavky na studium vedlejší specializace. Předpokládá uzavření bakalářského stupně studia nebo jemu na roveň postavené kvalifikace. Podmínkou je studium hlavní specializace navazujícího magisterského studia na kterékoli fakultě VŠE.

Struktura studijního plánu vedlejší specializace

Přehled povinných předmětů (12 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4SA421 Prezentace a komunikace informací 6 kreditů
4ME401 Multimediální komunikace 6 kreditů

 

Přehled volitelných předmětů (18 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4SA331 Fenomén myšlení pro manažery 6 kreditů
4SA418 Organizace a informace 6 kreditů
4SA525 Informace a média 3 kreditů
4SA526 Nová média a sociální sítě 3 kredity
4ME411 Počítačová grafika a sazba 6 kredity

 

Okruhy k souborné zkoušce 4PK

Studium vedlejší specializace je zakončeno soubornou zkouškou z povinných předmětů. Složení souborné zkoušky odpovídá Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze. Forma zkoušky je ústní – zodpovězení otázky sestávající ze dvou podotázek (vždy ze dvou subsystémů povinných předmětů kurzu). Studentům bude položena ještě doplňující otázka z odstudovaných volitelných předmětů. Klasifikaci souborné zkoušky bude tvořit jedna známka.

Studenti si rovněž mohou zpracovat své diplomové práce z tematiky vyučované v rámci vedlejší specializace a obhájit je v rámci souborné závěrečné zkoušky.

Okruhy otázek podle jednotlivých předmětů

4SA421 – Prezentace a komunikace informací

 • Formy a typy komunikace. Strategie, styly a taktiky komunikace.
 • Návrh, příprava a organizace prezentace informací.
 • Zásady efektivní komunikace v týmových/projektových aktivitách.
 • Racionální postupy při prevenci a řešení komunikačních problémů v praxi.
 • Komunikační dovednosti a kompetence. Zdroje chyb v komunikaci.
 • Umění naslouchat. Otázky a odpovědi. Přesvědčování a argumentace.
 • Asertivita, agresivita a submisivita v komunikaci
 • Konverzace, rozhovor, dialog, diskuse. Jednání a vyjednávání.
 • Projevy, prezentace, porady.
 • IT v komunikaci.
 • Mezikulturní komunikace.

4ME401 – Multimediální komunikace

 • Základní prvky vizuální a audiovizuální komunikace a technologie k jejich realizaci
 • Psychologické aspekty vizuální komunikace
 • Prostředky prezentace informací vůči vybrané cílové skupině
 • Trendy v prezentaci informací pro vybrané cílové skupiny
 • Průběh zpracování multimediálního produktu (digitální video, zvuk, animace)
 • Základy kompozice a estetiky
 • Právní aspekty tvorby a užití multimédií.
 • Základní komunikační modely
 • Formy mediálního obrazu současné společenské reality

Studentům bude položena doplňující otázka podle odstudovaných volitelných předmětů.